LifeNet

Gaia-Kulturens Manifest

Mänskligheten är intimt kopplad till Gaia, Jordens subtila kropp och medvetande. Vi är inbäddade i hennes livsströmmar. På ett sätt delar vi säng med henne. Är vi medvetna om detta heliga förhållande, erkänner vi vår nära koppling – uttrycker och odlar vi vår kärlek till henne?

Vetskapen om hur intimt vår flerdimensionella människokropp är relaterad till Jordens kropp har nästan gått förlorad. Vår nuvarande civilisation är till stor del okunnig om medvetandet och mångfalden hos det liv som vi är en del av. Är vi medvetna om att Jordens landskaps livgivande energisystem också genomsyrar människokroppen? Är vi medvetna om att Gaias elementarintelligens gör det möjligt för oss att tänka, att uttrycka känslor och vara kreativa i den manifesterade världens miljö?

Det är uppenbart att förhållandet mellan Jorden och den mänskliga kulturen är så djupgående att det inte kan “hanteras” enbart med rationellt baserade åtgärder. Till exempel förstår inte de nuvarande vetenskapliga och ekologiska sätten att försöka ta itu med klimatförändringskrisen den holistiska och ömsesidigt beroende naturen hos vår planet och dess liv. För att utveckla en kultur av samexistens och samarbete med Gaia behöver vi förändra ensidiga och förvrängda begrepp om vem Jorden är och vilka vi är som människor – och förändra våra kulturella normer och vanor i enlighet därmed.

1. Vem är Gaia?

 • Gaia representerar först och främst planeten Jordens medvetande. Detta medvetande genomsyrar alla varelser i den Jordiska biosfären, om det så är landskap, djur, elementarväsen, atomer, berg, människor, mikrober, hav, vattendroppar ….
 • Enligt den antika grekiska traditionen är Gaia eller Gea erkänd och känd som en Gudinna för att göra klart att hon representerar den gudomliga principen som arbetar permanent i de förkroppsligade och arketypiska världarna – för att skapa idealiska förutsättningar för alla varelser, på alla existensnivåer, och för att utveckla deras potentialer och uttrycka och njuta av livets skönhet.

2. Gemenskapen av Alla Varelser

Det är inte möjligt att leva i harmoni, fred och kreativitet med Jorden så länge vi relaterar till och hanterar Gaias andra varelser som underlägsna, livlösa eller utan medvetande.

De manifesterade livsformerna på vår planet – växter, djur och mineraler – är inte avsedda att vara våra slavar, som ska manipuleras eller undertryckas som om de inte har något inneboende värde för den levande Jordens komplexitet.

 • Alla Gaias varelser omfattar de osynliga som representerar sinnena och portalerna hos Gaias elementarmedvetande, genom vilka hon kommunicerar med sin manifesterade skapelse och med den nya framväxande mänskliga kulturen.
 • I stället för institutioner och konventioner som endast fungerar bland människor står vi inför utmaningen att skapa nya stödjande attityder och metoder för att upptäcka och omfamna vår större familj, som består av alla varelser som finns i det Jordiska universumet. Varje medlem av den framväxande Gaia-Kulturen behöver en respekterad och skyddad plats inom den nya globala gemenskapen.

3. Självkännedom

Vi förstår att det inte är möjligt att utveckla ett nytt och ömsesidigt tillfredsställande partnerskap mellan mänsklig kultur och den levande Jorden, om vi människor inte känner till vårt sanna jag i förhållande till vårt väsens kärna.

 • Vägen till självkännedom är det första steget – att utforska och uppleva vilka vi är som människor, som ett samband (nexus) mellan olika världar och utvidgningar av livet, som en inneboende del av det framväxande flerdimensionella planetariska medvetandet och kroppen.
 • Nästa steg är att lära sig att odla, hålla och upprätthålla sin inre frid och att vara centrerad och grundad i vårt väsens kärna.
 • En tredje strävan att utan tvekan utveckla en etiskt baserad personlig praxis för att vägleda oss när vi möter de dagliga utmaningarna i vår planetariska värld i förändring  – i förhållande till Gaias världar, till våra mänskliga följeslagare, synliga och osynliga.

4. Livets Överflöd

Jorden är en planet med extraordinär skönhet, fertilitet och livgivande överflöd. I dag ser vi en stor del av mänskligheten i fattigdom, förminskad och svältande. Jordens resurser exploateras och förvaltas slösaktigt och destruktivt. För att ta itu med och förändra denna tragiska situation måste vi omvandla de principer som den planetariska ekonomin fungerar på.

 • Vi måste återställa cykeln av kontinuerligt, pågående utbyte mellan mänskligheten och Jordens och naturens världar. Den nuvarande kulturen tar från Jorden vad den tror att den behöver, förbrukar sedan dessa resurser och kasserar det som finns kvar. Detta är inte en utbytescykel utan en enkelriktad väg som leder till andlig utarmning av människorna och plundring och förstörelse av Jorden.
 • För att skapa Gaia-Kulturen måste vi återställa en utbytescykel mellan de manifesterade och kausala eller arketypiska dimensionerna av den flerdimensionella Jorden – som inkluderar de för närvarande ignorerade dimensionerna av Gaia. Dessa dimensioner representerar outtömliga källor och reserver av livskraft som kan förnya våra uttömda planetariska resurser som dränerats av den nuvarande materialistiska och linjära enkelriktade ekonomin.
 • För att utföra denna uppgift måste vi övervinna och omvandla de så kallade rationella och avfärdande fördomarna om verklighetens “kausala eller arketypiska” dimensioner – de synliga och osynliga världarna i vårt liv på Jorden. Låt oss stödja ansträngningarna att skapa en ny världsbild som hedrar naturens, Jordens och människors flerdimensionalitet.

5. Utbildning

En viktig del av Gaia-Kulturen är att kreativt engagera sig i att omvandla befintliga utbildningssystem.

 • Vi måste förstå, skydda och vårda barnets naturliga känslighet i förhållande till alla olika varelser och existensnivåer. Människor vars känslighet för olika aspekter av livet har uppmuntrats och stöttats kan naturligt bli kärleksfulla partners till Jorden och medskapande invånare i Gaias världar.
 • Därefter bör utbildningssystemet hjälpa ungdomar att inse att de är flerdimensionella varelser som leker och skapar i en miljö som är lika rik i många olika dimensioner av tillvaron.
 • Man kan göra det möjligt för barn att skilja det som är sant från det som inte är sant, att diskriminera och navigera i en värld där illusions- och manipulationskrafter skiljer människor från deras sanna väsen. Dessa illusions- och manipulationskrafter kan bli allt farligare i och med utvecklingen av elektroniska medier och kommunikationer.
 • Ett primärt mål med utbildningssystemet är att hjälpa människor att upptäcka och känna till sitt syfte och sin kreativa plats inom den utvidgade planetfamiljen, att vara i och med naturen, så att de under sina liv kan bidra till livets skönhet och rikedom.

6. Geomantins Konst och Utövande

Geomantin representerar en kunskap och ett utövande under utveckling om strömmar, energicentra och cirkulationer av livgivande krafter och elementarmedvetande som förekommer i landskap över hela planeten. För att upprätthålla livet på jorden behöver Gaia att dessa livgivande krafter är fria att andas och fungera enligt deras planetariska design. Vår nuvarande civilisations okunnighet om dessa väsentliga aspekter av Jorden blockerar och försvagar alltför ofta den korrekta funktionen och livskraften hos Jordens livgivande organ.

 • Uppgiften för dagens geomanti är att utveckla metoder som kan hjälpa den mänskliga kulturen att få insikter i och kunskap och förståelse för den avgörande betydelsen av Jordens vitalenergetiska organism, dess elementarmedvetande och dess heliga dimensioner.
 • Vi kan delta i den Gaia-Kultur som håller på att växa fram genom att utveckla och utöva vår känslighet och uppfattning om naturens väsen och dess elementarväsen och andliga varelser.
 • De erkända och respekterade resultaten av sådana djupare uppfattningar om natur, platser och landskap kan införlivas i stads- och landskapsplanering och andra relaterade discipliner på universitet, i centra och program för lärande över hela världen och i de otaliga aktiviteter som kännetecknar vår moderna kultur.
 • Vi måste utveckla de politiska, sociala och ekonomiska medlen för att skydda och stödja de platser på Jorden som har avgörande och livsviktig betydelse för planetens och dess invånares hälsa och livskraft.
 • Som traditionella samhällen har gjort under årtusenden kan och bör vi skapa rituella och konstnärliga former genom vilka dessa platsers och Jordens helighet kan erkännas och högtidlighållas.

7. Verklighetens Nya Rum

Gaia, Jordens medvetande, är en dynamik som ständigt utvecklas och skapar nya förutsättningar för livet, som förnyar rums- och tidsstrukturer, så att alla hennes varelser som finns på olika nivåer i livet kan utvecklas och växa fram i enlighet därmed.

 • Under trycket och hotet om att samtida civilisation och livssystem på planeten skulle kunna kollapsa började Gaia nyligen skapa nya rums- och tidsgrunder för att planeten skulle anpassa sig till våra nuvarande omständigheter och upprätthålla vår framtida utveckling.
 • Denna nya rums- och tidsram överskrider gränserna för traditionell uppfattning och kan förstås som en flerdimensionell struktur och process som ger utrymme och möjlighet för alla varelser, synliga och osynliga, att leva i fredligt och kreativt samspel.
 • Det nya rummet är först och främst ett etiskt imperativ. Det är baserat på kärleksfulla, medvetna och medskapande relationer mellan alla varelser som är involverade i livsnätet på Jorden och inom dess subtila platser och dimensioner.
 • Verklighetens nya rum stöder redan livet på Jorden, men vi uppfattar och känner vanligtvis inte igen det förrän vi ägnar och odlar medveten uppmärksamhet åt dess närvaro.

Jorden, Gaia, med alla sina varelser, synliga och osynliga, har erbjudit mänskligheten den underbara möjligheten att leva och andas inom den fysiska materians värld, att njuta av och fira dess skönhet och kreativa potential. I viss mån har vi förvandlat hennes gästfrihet till värdefulla upplevelser och kreativa gärningar. Men samtidigt har vi människor också omedvetet utnyttjat Jorden utan hänsyn till konsekvenser och utan hänsyn till andra varelser i livet.

Det är dags att bestämma vilken av dessa två vägar vi ska ta in i framtiden. Den enda vägen som är vettig är att återknyta kontakten med livets väsen och omfamna ett kärleksfullt partnerskap med Gaia, Jorden. Denna väg innebär en utmanande omvandling av våra nuvarande kulturer och kan provocera fram förändringar i många aspekter av den fysiska, materiellt förkroppsligade världen som vi känner den medan vi fortsätter att utvecklas in i framtiden.

Marko Pogačnik UNESCO-Konstnär för Fred

2008–2020

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x