Telepatický seminář LifeNet – únor 2022 – Přemostění rozdílů

Telepatický seminář LifeNet – únor 2022 – Přemostění rozdílů

Neděle 27. 2. 2022 ráno od 9:00 hodin.

Opakování ve středu 2.3. 2022 večer od 20:00 hodin.

Program semináře naleznete v různých jazycích na stránkách  https://lifenet.si nebo  https://lebensnetz-geomantie.de.

Pracujeme v souladu se sluncem, takže začněte v danou hodinu podle místního času.

V případě potřeby zkontrolujte pokyny pro telepatické workshopy publikované na obou zmíněných webových stránkách.

Prostudujte si plán workshopu předem, vytiskněte si ho nebo ho mějte k dispozici v počítači nebo telefonu, abyste mohli jednotlivé části procházet ve stanoveném pořadí.

Naladění skupiny

 1. Uvědom si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Nastav své jemnohmotné antény a nalaď se na přítomnost ostatních členů.
 2. Společně vytvoříme kruh a přizveme do něj předky a potomky lidské rasy. Vnímej, jak se cítíš, když stojí s námi v jednom kruhu.
 3. Nyní přizveme elementární a archetypální bytosti z úrovně pozemských říší. Pozveme také bytosti ze sítě andělské dimenze. Sleduj, jak se cítíš, když stojí v kruhu spolu s námi.
 4. Nyní všichni začněme zpívat různé hlásky (při vytváření zvuků se nech vést svou intuicí), abychom se naladili na sebe navzájem a také na společnou časovou rovinu.

Část 1.: Tvůrčí aspekt srdečního centra

Srdeční centrum člověka je v procesu přestavby. Mimo jiné se rozvíjí v meziúrovňový portál, který je schopný kosmické impulzy převádět v uzemněné/ukotvené činy. Aspekt srdečního centra za zády je zakořeněná v kauzálním světě, kde jsou uloženy archetypy stvoření. Jejich moc a specifické vlastnosti pak v projeveném světě zhmotňuje ohnisko před hrudí poté, co prošly srdečním portálem.

Pojďme si nyní tuto tvůrčí cestu srdce společně zažít, abychom ji mohli využívat na podporu probíhajících změn na planetě Zemi. Tři srdeční centra nyní propojíme pomocí chůze a dechu.

 1. Abychom se napojili na centrum v prostoru za srdcem, učiníme pět kroků dozadu, potom tři dopředu, pak zase pět kroků vzad, tři kroky vpřed, a tak pořád dokola. Můžeš vyzkoušet takto chodit i fyzicky, aby sis ten pocit zažil/a, ale ve skutečnosti bychom tuto chůzi měli provádět hlavně ve své představivosti a v duchu počítat vždy pět kroků dozadu a tři kroky vpřed.
 2. Jelikož pokaždé uděláme o dva kroky víc dozadu než dopředu, po určité chvíli takto dojdeme až do pokladnice kauzálního světa. (Starý kauzální svět byl hierarchicky nadřazen světu projevenému, nyní jsou však oba světy na stejné úrovni.) Vnímej charakter a velikost tohoto prostoru. Jak se v něm cítíš?
 3. Dále se propojíme se srdečním centrem v prostoru před tělem. Tentokrát budeme dělat vždy pět kroků vpřed, tři dozadu, a pak zase znovu. Po několika kolech tohoto rytmu chůze bys měl/a vnímat i jeho charakter a velikost.
 4. Nyní využijeme dech, abychom obě tato centra navzájem propojili a prožili srdeční centrum, které pulzuje uprostřed hrudi.
 5. Nadechni do centra za zády a při výdechu veď proud dechu přes srdeční centrum v hrudi do ohniska před tělem. Potom tutéž cestu projdi opačným směrem. Nadechni do centra před sebou a při výdechu veď proud dechu do ohniska za zády. Několikrát tuto dechovou sekvenci zopakuj. (Dýchej silně, proud vzduchu můžeš doprovázet hvízdavým zvukem.)
 6. Po nějaké chvíli si odpočni. V klidu a tichosti sleduj charakter a rozměry srdečního centra ve své hrudi.

Čerstvě nabyté zkušenosti ze svých tří srdečních center nyní využijeme v následující části programu.

Část 2.: Elementární bytosti by měly být svobodné a sloužit životu, ne být otroky smrti.

Je zřejmé, že projekt Pandemie zcela neuspěl ve svém záměru lidskou rasu vytrhnout z kořenů a uzavřít ji v bublině strachu a podřízenosti. Nyní však čelíme jiné hrozbě. Je zde snaha elementární bytosti zdeformovat tak, aby se z nich stali poslové sil, které se bojí příchodu Věku lásky a svobody, těch sil, které se nás snaží spoutat a dostat pod kontrolu ve starém Věku strachu, konfliktů a rozdělení. Způsob, kterým se toho tyto síly snaží dosáhnout, je spuštění kódu negativity, který je obsažen v srdci každé elementární bytosti. Jelikož úkolem elementárních bytostí je starat se o divukrásný proces utváření projeveného světa, mohla by tato negativní manipulace způsobit, že se probudíme do úplně jiného světa, který postrádá ono úžasné napojení na hluboké zemské a duchovní úrovně.

A protože elementární bytosti jsou součástí vědomí Gaii, nemají vlastní vůli k tomu, aby mohly nucené manipulaci svého kódu čelit. Snaha je manipulovat by se dala srovnat s tlakem vyvíjeným na očkování, a mohla by narušit jejich spojení s jádrem Gaii. Nicméně my lidé máme schopnost toto nebezpečí vnímat a úměrně tomu jednat.

 1. Vytvořme společně kruh který obemkne všechny kontinenty a oceány a pozvěme do něj bytosti ze všech Gaiiných světů, které s námi na telepatických seminářích spolupracují.
 2. Nyní požádej dévy a mistry elementárního světa, aby pomohly nasměrovat bytosti, jejichž kód byl zdeformován, do našeho kruhu.
 3. Teď začneme dýchat výše popsaným způsobem. Nadechujeme do srdečního centra za zády a s láskou vydechujeme před sebe do kruhu, uvnitř nějž se nacházejí deformované elementární bytosti. Falešné kódy se v atmosféře lásky začínají rozpouštět a postupně mizí a začínají se obnovovat.
 4. V kruhu přítomní mistři a dévy se starají o to, aby obnovené kódy odpovídaly pravé podstatě elementárních bytostí a jejich úkolu v přirozeném i městském prostředí planety, naší milované Gaii.
 5. Sleduj a raduj se z probíhající transformace. Do kruhu vcházejí elementární bytosti, regenerují se, odcházejí a místo nich přicházejí další…
 6. Až ucítíš, že je čas, z hloubi duše poděkuj a vystup z kruhu.

Část 3. Okno do duchovního světa by mělo zůstat otevřené

S tím, jak se do těla dostává čím dál více cizorodých látek (v posledních dvou letech pak zvláště ve vakcínách), může se jejich působením měnit lidský archetyp (matrice). Mohou se tak vyskytnout problémy během přechodu prahu mezi pozemským životem a životem po životě. O to, co kdysi působilo jako přirozený přechod mezi dvěma formami existence, je nyní nutné se vědomě postarat. Nejedná se pouze o okamžik přechodu (smrt). Jde o to, aby okno do duchovních světů zůstávalo otevřené neustále, abychom zůstávali napojeni na svůj duchovní domov a jeho mistry moudrosti. Pokud nejsou tato okna otevřená, můžeme se my jako lidské bytosti cítit uvězněni v labyrintu, z něhož není východu.

Pilíř napojení, který lze využívat jak při meditaci, tak během procesu přechodu, má různé stupně, které si můžeme vybudovat pomocí následujícího cvičení.

 1. Představ si, že v povrchu planety je spousta okrouhlých otvorů. Gaia a její pomocníci jimi vysoko do atmosféry vysílají světelné sloupy. Pilíře světla vycházejí z vnitřního jádra (vnitřního slunce) Země.
 2. Abychom tyto světelné sloupy mohli využít jako žebřík do duchovních světů, musíme na nich vytvořit jednotlivé stupně (úrovně).
 3. My jako inkarnované lidské bytosti představujeme první úroveň. Zde se rozdělíme do menších skupin a kolem jednotlivých otvorů utvoříme kruhy.
 4. Na další úrovni nad námi tvoří kruhy elementární bytosti, které lidem pomáhají během přechodu z jednoho stádia života do jeho dalších úrovní.
 5. O úroveň výš nad nimi vytvářejí kruhy duše předků a potomků, které svým sestrám a bratrům pomáhají přechod zvládnout.
 6. Na další rovině nad nimi utvářejí kruhy andělské bytosti, které otvírají brány do duchovních úrovní Země. (Představ si, že duchovní svět tvoří větší sféru existence, která v sobě zahrnuje celou hmotnou rovinu Země.)

Po vstupu do sféry duchovního světa si uvědomíme, že nevibruje nad námi, ale všude kolem nás. Dopřej si dostatek času, abys prožil/a a poznal/a jeho krásy. Potom se uzemni v projevené sféře Země – a vnímej svou svobodu!

VAROVÁNÍ KE 4. ČÁSTI

Jelikož mezitím agrese na ukrajinsko-ruské hranici vyeskalovala, hrozí nebezpečí, že uvedením bloků východu a západu do pohybu (jak je navrženo v následujícím cvičení), bychom nechtěně napomohli rozšíření válečného konfliktu do celé Evropy a do světa. Tento pohyb je bezpečné vykonávat pouze na úrovni srdce. Než však s cvičením začneme, měli bychom provést ještě následující úvodní imaginaci:

 • Představ si, že tvůj srdeční prostor je jako mrak obsahující nesmírné množství vody.
 • Nyní nech vodu ze svého srdce padat jako déšť na oblasti na pomezí Ukrajiny a Ruska zasažené ozbrojeným konfliktem, aby oheň války uhasila.

Část 4.: Přemostění rozdílů mezi východem a západem Evropy, přesahující její hranice

V posledních měsících a letech je stále zřejmější, že staré rozdíly mezi východní a západní Evropou se zase probouzejí. Toto rozdělení se však netýká pouze Evropy, ale zasahuje integritu každého kontinentu, každého místa a každé bytosti. Být celý znamená zahojit všechny rozpory.

 1. Představ si, že tyto dva bloky (východní a západní) se pomalu dají do pohybu a proti směru hodinových ručiček se otáčejí kolem společného středu.
 2. Díky tomuto kruhovému pohybu začnou původně statické bloky ztrácet svou strnulost a nabývají čím dál organičtější a ženštější podobu.
 3. Jak držíme před svým vnitřním zrakem tento obraz, postupně přestává být možné rozlišit, co patří k Západu a co k Východu. (Kruhový pohyb stále pokračuje!)
 4. Vychutnávej si vznikající syntézu Východu a Západu. Evropa nyní vypadá a působí jako barevná rozeta (mandala), kterou tvoří překrásné, harmonicky propojené krajinné celky a šťastné a mírumilovné živé bytosti.
 5. Kdykoli budeš vnímat nějakou situaci na planetě jako rozdělující, představ si podobný pohyb syntézy, synergie a celistvosti.

Část 5.: Současná chvíle požaduje obnovu spojení

Post-Covidové období akutně vyžaduje, abychom se znovu propojili se svou esencí a mohli se cítit bezpečně a celiství, ať již jsme nebo nejsme očkovaní.

 1. Soustřeď své vědomí na bod uprostřed hlavy, mezi oběma mozkovými hemisférami, na „třetí oko“. (Třetí oko znázorňované nad obočím uprostřed čela je pouze symbolickým vyjádřením skutečného centra.)
 2. Představ si, jak pod tebou ze srdce Gaii, jádra planety, vystupuje silný sloupec světla. Tyto světelné paprsky ozařují a obepínají tvá chodidla, celou spodní část těla a dosahují až k hrudní kosti, sídlu tvé osobní elementární bytosti.
 3. Potom dýchej skrze srdeční oblast tak, jako v 5. bodě 1. části.
 4. Následně se uzemni (zapusť kořeny), aby tě proud zlatého světla neodnesl někam příliš vysoko.
 5. Teď můžeš nechat zlaté paprsky dosáhnout až ke korunní čakře, aby mohly její polohu na vrcholku tvé hlavy vyrovnat.

Závěr

 • V závěru semináře spolu můžeme ještě chvíli jen tak pobýt a povídat si.
 • Potom uděláme kruh, který přemostí všechny kontinenty a oceány a vyjádříme vděk za všechny zkušenosti, kterých se nám dostalo.
 • A nakonec zase rozezníme prostor – zpíváme tak jako na začátku. Přizveme i ostatní bytosti, které spolu s námi prošly seminářem, aby se připojily.
Subscribe
Upozornit na
guest
12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Johannes Waldbauer

Kreativer Aspekt des Herzzentrums: Beim Betreten der neuen kausalen Welt begegne ich einer wunderschönen, fluiden, in sich leuchtenden Landschaft mit kristallinem Farbspiel. Es entsteht ein Gefühl von Unendlichkeit. Beim Herzzentrum vor mir spüre ich Fülle und ungeahnte Möglichkeiten des schöpferischen Wirkens. Der Verstand wehrt sich mit Zweifeln und Einwänden. Ich brauche Mut mich einzustimmen. Es entsteht Zukunftsfreude und Leichtigkeit und fühlt sich wunderbar an die Verbindung zwischen der kausalen und manifesten Welt horizontal zu erleben.
Elementarwesen befreien: Bei diesem Heilungsritual wird eine Art Nullpunkt, ein Moment des Stillstandes durchschritten. Dann lösen sich die lebensfremden Codes und mit ihnen viel Leid. Die Verbindungen zu den Quellen des Lebens werden wieder hergestellt. Der Tanz der ständigen Schöpfung setzt sich erneut voller Schönheit, verspielt und kreativ in Bewegung. Wir Menschen erahnen die heilige Rolle die wir einnehmen dürfen. Ich spüre eine tiefe Dankbarkeit hier teilnehmen zu dürfen.
Das Fenster zur spirituellen Welt soll offenbleiben: Ich erlebe diese Sequenz wie eine Sterbemeditation. Wie erhaben und heilig dieser Vorgang in seiner Ursprünglichkeit ist. Möge der körperliche Tod wieder ein geheiligter Übergang sein von einer Seite des Paradieses zur anderen.
Trennung zwischen Ost- und Westeuropa überbrücken: es ist das erste Mal, dass ich bewusst und gemeinsam mit anderen Menschen das Holon Europa ohne veraltete Machtstrukturen erlebe, eine Fülle aus eingestimmten Regionen und Kulturen mit natürlichen fließenden Übergängen. Mit dem Imaginieren dieser Schönheit des Gesamteuropas, beginnt eine alte Kluft zu heilen. Viele Menschen und Wesenheiten sehnen sich danach. Ich mache das auch für die Nord- Süd Trennung, die amerikanischen Kontinente und den asiatischen Raum.
Geerdet das Kronenchakra ausbalancieren: goldene Strahlen aus der Erde und ein goldener Tropfen aus dem Universum verbinden sich in mir. Ich spüre hier die wieder die Sphären der erneuerten Elementarwesen.
Die Werkstatt und gemeinsamen Übungen sind auch in den Tagen danach eine tiefe Inspiration. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer 

Anja Kraft

1. Der kreative Aspekt des Herzzentrums:
Umso weiter und tiefer ich in den neuen kausalen Raum hinter mir trete, umso mehr kommt eine Gefühl von ausruhen dürfen, inne halten, Friede und großes Urvertrauen.
Die Qualität im Herzzentrum vor meinem Körper ist leicht. Ich mache nicht mehr so viel, sondern die Schöpfung passiert durch mich.
Auch nach der Atmung fühle ich mich sicher in meinem Herzzentrum, verbunden mit der Wahrheit, mit der Schöpfung und vorbereitet für alles was da kommen mag. Sicher im Sein und Werden. Auch beim zweiten Mal ist hier ein großer Frieden, Vergleich, Neid und alle Egotrips lösen sich in diesem Frieden auf und wir unterstützen uns in unserer Individualität.

2. Die Elementarwesen sollten frei sein:
Als ich den Text lese fühle ich mich wie eine Mutter, deren Kindern zu Unrecht etwas angetan wird. Kampfgeist und Liebe ist da. So mache ich die Übung und bete gleichzeitig dass wir helfen können. Ich fühle mich danach erschöpft und ausgeglichen zugleich. Als Bild kam eine Zahlen und Buchstabenreihe, die in unserem Kreis durch unsere Liebe auseinander gefallen ist. Die Elementarwesen sind wie aufgewacht aus einem Schlaf. Beim zweiten Mal verschwimmen diese Zahlen- und Buchstabenreihen und gehen über in den großen Ozean, wo sie erneuert werden.

3. Das Fenster zur spirituellen Welt sollte offen sein:
Ich habe zu tun mit Verständnis und Vergebung, weil es für mich unverständlich ist wie man sich, obwohl schon so viel bekannt ist, immer noch impft und seinem Körper so etwas antut. Ich bewundere es das trotzdem so gütige Wesen immer noch bereit sind uns zu helfen. So mache auch ich wieder mit, öffne mein Herz und erfahre selbst Güte und diese unendliche Liebe der Existenz, die alles umhüllt und durchdringt.
Beim zweiten Mal entsteht an jedem Loch ein Torusfeld, das ständig in Bewegung ist und alles mit allem verbindet und ständig erneuert.

4. Die Trennung überwinden:
Im Drehen und Entstehen schöner Schwünge werden Ungleichheiten, Unterschiede, Denkkonzepte uninteressant. Eine Hingabe an die gemeinsame Bewegung breitet sich aus, weil der Verstand still wird und das Erleben empfunden werden möchte. Auch bei Konflikten, die gerade in meinem näheren Umfeld in meine Erinnerung kommen passiert ein Aussetzen des Verstandes und im Herzen gibt es plötzlich nichts mehr zu schimpfen, zu verurteilen, zu trennen. Am Ende spüre ich sogar Interesse und Neugierde an der Andersartigkeit und eine Bereicherung des eigenen Seins dadurch. Ja, jetzt können wir uns öffnen und erfreuen an dieser bunten Vielfalt.
Beim zweiten Mal entstehen beim Drehen der Blöcke wunderbare Gelb Töne. Erst ist es ein Sonnengelb, dann ein Zitronengelb, dann Gelbgrüne Töne. Ich bin fasziniert von der Reinheit und Schönheit dieser Farben, die sich zeigen, wenn Teilung sich auflöst und Verbindung entsteht.

5. Der Augenblick verlangt es, dass wir uns wieder verbinden:
Beim ersten Mal ist das goldene Licht wie ein Heilstrom der mich durchflutet und stärkt. Beim zweiten Mal habe ich am Ende das Bild eines Torusfeldes das mich umgibt und oberhalb meines Kronenchakras, wo das Torusfeld sich öffnet wird, wie auf einem Springbrunnen, eine goldene Kugel harmonisch in Balance gehalten.
 
Herzensdank für diese besonderen Aufgaben und schönen Erfahrungen.

Maarja Joost Thorsén

sehr,sehr schön! Danke!

Cecile Mehringer

Liebe schwester und Brüder,
Ich danke tief vom Herzen für alle, und für die Wunder bare Impulse.
Beim Abschnitt 1:
Ich tat die Schritte physisch dann gedanklich…
Die erste Erfahrung “der Schatzkammer des neuen”, ich habe das Gefühl in einem Universum zu sein, Gefühl der Unendlichkeit, der Bewegung, ich sehe reine Blume aus des Zentrum der Hände. “Alles kann kreiert werden”.
Ich atme Liebe aus dem Herz, rosa farbige wie Samen, in Bewegung kommt aus mein Herz und spiralig sich im neuen Raum bewegen.
Als ich 5 Schritte nach vorn und drei hinten tue, falle ich lang in der Tiefe. Das hat mich überrascht.
Der vordere Herzraum, ich betone mit der Kraft des Wortes “ich gehe in….”
Ich sehe wie im leichte Nebel gehüllt ein Raum voller Licht, ein lichtvolles sein, fühle ich. Ich bekomme das Gefühl von Paradies. Da fließt reines Wasser. Ich küsse des Boden aus Ehrfurcht, alle Augen schauen auf einmal zu mir, ich sehe dann bewußtheit überall.
Hier ist auch leichtigkeit, denn der Körper ist nicht so schwer im sein… Hier ist Sanftmut zwischen die Menschen.

Die Übung der Atmung, sofort verstand ich diese “Fall”, ich weinte da ich ein geistige Schmerz spürte. Die Atmung gab ein Gefühl von Wiedervereinigung, was Friede hervorrufte, die strahlte der Hals hoch.
Abschniit2.
Wir sind im Kreis, und wir sind wie ein HERZ der pulsiert. Ich sah erstarrte Wesen vor schreck als Bäume brutal gesägt wurden.
“achte auf die dunkle elementaren Wesen die wir nicht Herr sind, ihr könnt sie befreien im Christus Namen.”
Ich fragte warum?
“Weil sie abgetrennt von uns sind”
Wie erkenne ich?
“lebt in deinem Herz! Betet für die dunkle elementaren Wesen, ihr seid jetzt Meister”
Abschnitt 3:
Spannende, als mein Bewusstsein ankam am obere der säule, sie, die Säule beugt sich rechts und links um eine Sphäre zu bilden, alle zusammen.
Es ergab sich wie, das Bild einer Schmetterling, der Körper das gerade der Säule, übergehend Inden Flügel.. Ich versuche so zu verdeutlichen.
Ich habe beim betreten der spirituelle Welten wieder das Gefühl der Unendlichkeit. “dort muss du klar sein um die Richtung zu geben”, also welche Raum man sich hinwenden möchte.
Zum Beispiel der venus Raum, ich habe damit resonnanz
Abschnitt 4:
Die Drehung war schneller, schneller so dass ich es “verlangsamen” wollte..
“nein, lass seinen Lauf”
Dann würde es eins,zu einem Boden wo alles wachsen kann.. U d ich dachte an die vielen bunte Blumen.
“ja, das kann ein Spiel sein”. Ich hatte diese Gefühl des spielerig., Leichtigkeit u d Freude.
Ich danke für die Lektion.
Absch 5:
In dem Moment als ich die goldene säule dachte, und sah aus dem Zentrum kommen, sackte ich zu Boden wie ein Häufen Stoff. Dann ergreift die Säule die Füße und errichtet Mi h langsam.
“lass loss, lass dich errichten”. Ich lasse loss. Ich fühle mich weich, locker, entspannt und nicht mehr müde.

Am Ende ist die Dankbarkeit sehr groß unter uns!!! Ich umarme mit Freude Christelle…

Edelgard

Liebe LifenetterInnen,
vielen Dank für die Texte, echte ‘Steilvorlagen’, seit einer Woche fühlt sich das Leben anders an, aus welchen Gründen auch immer.
Ein Anlaß neue Wege zu erforschen im Innen und Außen. Bei beiden Terminen brachte ich kaum ein Summen zustande, so war ich blockiert, Schreckstarre. Dann fällt mir ein befreiendes OM ein. Der Ton fängt an zu pulsen, meine Finger suchen ein Trommelfell, ich lasse die Finger nur ganz leise federn. Das geht so lange, bis die verletzten Elementarwesen eintreffen. Das Pulsen macht sie leicht, sie wiegen sich. Sie kommen wie Wellen am Strand in den Kreis, kommen und gehen. Es sind sehr viele Elementarwesen.
Den Kreis der Gruppe, Engelwesen, Elementarwesen und Vorfahren empfinde ich als lebensnotwendig für mich, wie noch nie. Die Vorwärts- und Rückwärtsschritte machte ich erst in echt, dann mit den Fingern.
Daß wir ein neues Herz bekommen ist wirklich eine frohe Botschaft, ein Herz-Zentrum. So wie ich mich kenne brauche ich Zeit, bis ich fühle, daß diese Vorstellung auch angewachsen ist. Dieses Herzzentrum soll ja auch aktiv sein, wenn ich nicht dran denke. Das Atmen durch die drei Teile ist sehr ergiebig, als hätte die Lunge mehr Volumen. Mir fällt eine Freundin ein, mit der ich gesprochen habe, wie sehr der Sauerstoffgehalt weltweit meßbar zurückgegangen ist, um die 18 % seit Beginn der Meßungen. Selbst frische Luft ist nicht mehr frisch. Sie hat mal eine Durchsage bekommen, daß die Luft so schlecht ist, weil die Menschen nicht mehr tief atmen. Im Umkehrschluß hieße das, wenn die Menschen bewußt atmen, würde die Luft wieder besser.
Am Ende verwandeln sich die Regentropfen, die wir über den Kriegsgebieten ausschütten, um zu löschen und zu heilen. Ich erinnere mich an Marko und die Tränen der Barmherzigkeit der schwarzen Madonne von Altötting. Die aktuellen Wassertropfen ‘paaren’ sich plötzlich. So wird aus je zwei Wassertropfen (die Spitze nach unten) ein Herz mit einer Membran in der Mitte. Diese Doppeltropfen schwingen und beben, wachsen zu großen Wasserbeuteln, und löschen großflächig dort wo es lodert und schwelt. Zurück bleiben große und kleine Umrisse der Ost-West-Doppelherzen in den Böden und Gebäuden. Dann greift die Drehung der Ost-West-Blöcke, bis die Trennung nicht mehr zu unterscheiden ist, wie von Marko vorgegeben.
Viele Grüße bis zum nächsten Workshop
Edelgard

Christel Meissner

Lieber Marko, liebe Teilnehmer, liebe Organisatoren,
danke für diese so ausserordentlich wichtige Werkstatt!
Dadurch, daß ich an Covid erkrankt war, konnte ich am eigenen Leibe spüren, wie die “negativen” Kräfte einen Sog ausübten und einen Schleier über mein Bewusstsein legten, und ich dadurch in Gefahr war, ins Unbewusste abzudriften. Mit allen Mitteln und Übungen, die mir über die Jahre geholfen haben, war es dennoch schwierig, den Fokus auf das wesentliche zu halten! Diese Werkstatt, im Kreis der Wesenheiten der Neuen Gaia, hat es geschafft, daß sich mein Herzraum wieder auf das wesentliche einstimmen konnte… Und ich Wurzeln erfahre. Denn das war ein Symptom von Covid, sich getrennt fühlen von Mutter Erde. 
Als wir die Devas und Meister der elementaren Welt in unseren Kreis baten, um die Elementarwesen, deren Code verändert wurde, mit der Liebeskraft unserer Herzen davon zu befreien, erschien aus “Meisterhand” ein Märzenbecher* so zart und perfekt in seiner Schönheit, daß es mich zu Tränen rührte. Inmitten aller Turbulenzen die perfekte Schönheit der Natur, ein Geschenk! (*Märzenbecher = bot. Leucojum vernum)
Eine weitere wichtige Übung, das Fenster zur spirituellen Welt offen zu halten und zu erfahren, daß die spirituelle Welt nicht über uns schwingt, sondern um uns herum. Dieses Geborgensein hier und jetzt und nicht anderswo hat sich mir durch unsere Werkstatt noch intensiver offenbart.
Diesen Frieden in die Welt hinauszustrahlen aus einem kraftvollen Herzen dafür danke ich Euch allen!!!
Christel

Rita Lugmayr

Bei dem Abschnitt als es um Erlösung der Elementarwesen von ihrer Umprogrammierung ging, fiel es mir anfangs schwer, diese Wesen als lebendig wahrzunehmen. Ich sah Gnome und Trolle, die aber wie “Gartenzwerge” aussahen; sich nicht bewegten. Durch das Einbeziehen der Devas und Meister und durch unserere menschliche Liebe wurden die Elementarwesen dann doch wieder lebendig, bewegten sich, lachten und strahlten in ihrer Schönheit. So schöne Elfen und Feen! Ihr Glück strahlte dann wieder auf uns Menschen zurück. Eine stärkende Erfahrung!
Beim dem Abschnitt als es um die Verwandlung der starren Blöcke von Ost und West ging, empfand ich es als sehr hilfreich, unsere Herzen mit Wolken aus Wasser zu füllen und dies auf die Ukraine und Russland regnen zu lassen und somit das Feuer zu löschen. Wir sollten diese Übung täglich machen- bis der Konflikt aufgelöst ist. Was für eine schöne Übung, Ost und West im Kreis zu drehen- die Rosette, die dabei entstand war wunderschön; so viel Frieden und Freude aus dem Zusammenklang von Ost und West. Ich empfinde es, als ob sich nun auch für uns Westler eine Tür zu Russland öffnen würde, zum ersten Mal finde ich Zugang zu den Impulsen aus dem Osten, wo vorher für mich nur eine undurchdringliche Mauer war. Der Osten hat so viele wertvolle kulturelle und Herzensimpulse für uns zu bereit, die wir nun empfangen können.

Anne Stuart

Thank you Marko and team for this powerful workshop and thanks to all who participated.
On Sunday , what stayed with me, was the joy of the elementals being released from distortions. I felt like a child playing “ring a rosie”. As each group of elementals played and fell down another group took their place, joining in the fun.. It was a happy time. Tonight I feel so sad about Ukranians .The conflict is bringing us all together as we all feel the pain they are going through. The realization that we are One is more deeply felt. To let go and live in the moment and not think but to feel. To listen and be glad to hear my heartbeat.life is precious.
I felt grateful to the ancestors very strongly this evening. Without them I would not be here. I ask why am I here at this time?

Renate

Wir empfinden tiefe Dankbarkeit für diese Arbeit. Das lifenet und Deine Arbeit, lieber Marko, sind essentiell für uns.
Hier in Osnabrück treffen wir uns jeden Freitag um17h mit 10-15 Freund*innen meist auf dem Willy-Brandt-Platz. Manfred Blieffert, mein Mann, kommt mit seinem als mobile Druckwerkstatt umgebauten Lastenfahrrad, wir stellen ein Schild auf: “Schweigekreis für Toleranz” und Manfred hat dafür auch Dein Kosmogramm (das Auge mit den beiden Händen) aus Bad Blumau bei Graz, lieber Marko, aus Moosgummi 1:1 nachgedruckt
Außerdem haben wir das Kosmogramm als Zeichen ausgeschnitten, legen es mit einem kleinen Sockel in unsere Mitte, beginnen meist mit einer Gaiatouchübung und bilden dann in Verbundenheit für 30 Minuten einen Schweigekreis. Wir spüren die Kraft unseres Kreises und wir spüren, mit welcher Liebe dieser Kreis unterstützt wird. Meistens fühle ich eine große Lichtsäule in unserer Mitte. Danach tauschen wir uns aus und erleben große Bestärkung und Vertiefung.
So habe ich auch heute die Lichtsäule wiedergefunden im workshop, in Liebe , Behutsamkeit und Zartheit. Der Himmel ist offen.
Den ersten Abschnitt habe ich wie ein Verweben des Neuen im tiefen Raum empfunden. Zu 2: die Urquellen des Lebens wirken durch uns. Unsere Aufgabe ist es, die unendliche Liebe durch uns sprechen zu lassen. Die Elementarwesen wurden ganz tief neu angebunden an diese Liebe.
Zu4: ich habe Europa als die Basis der Rotation wahrgenommen. Ohne Basis, ohne Mitte funktioniert die Rotation nicht. So wurde mir ganz bildlich deutlich, wie wichtig es ist, dass wir in Europa uns aus alten Bindungen lösen und aus einer Position der Neutralität Frieden verbreiten. In geistiger Freiheit und Unabhängigkeit.
Danke, dass es Euch alle gibt. Danke, Marko, für Deine workshops, Deine Bücher, Deine Präsenz. Es ist eine Freude, mit allen Menschen und Wesenheiten diese Gemeinschaft zu erleben und weiterzutragen.

O'Shana

DANKESCHÖN!!!
Lieber Marko und Ihr alle anderen.
🙏🙏🙏
Sehr schön, heilsam und wichtig

♥️💦🐌🌍🦋🌈🌞

Beim Entstehen der Lichtsäulen, die ich anfangs von oberhalb der Erde sah, nahm ich eine große dunkle Wesenheiten von tief aus der Erde wahr, die offenbar für die Umprogrammierungen verantwortlich war, ähnlich einer verpixelten Schlange. Sie gelangte in die Zentralsonne, wo sie sich auflöste.

Beim Erstellen der Dimensionen um die Lichtsäulen gab es bei mir ein Hindernis zwischen dem Ring der Ahnen und dem der Engel, eine Art Netz. Als dieses beiseite kam, begann das Freiheitsgefühl um meinen Kopf wie eine vertraute, vermißte Klarheit wieder zu pulsieren.

Nochmal: Vielen vielen tiefen, hohen, zärtlichen Dank, und Segen❣️🙇‍♀️🙌

Namaste

O'Shana

Three completely different spaces!
The first (back) sacred, old, quite, the middle like a distribution center, commanding the direction from back to front with filters, and the third space (front) radiant, enveloping, soothing.

Nagako Cooper

My husband and I did this today as we have appointments both on Sunday and Wednesday, still imagined joining your circle beyond linear time lines, and felt that we were strongly with you all. Thank you again, Marko and Lifenet team for this very powerful Telepathic Workshop, especially at this crucial time in our history.

 1. After trying physically stepping backward and forward, imaginary stepping exercise helped me to open up and feel the sensations of the heart centre behind my back, as well as in front of my chest. I was naturally led to imagine inhaling pale pink air from the new causal world behind me and holding a breath fro a while in my central heart while warming up the air into magenta colour, then exhaling violet breath from the front heart centre, and vice versa. I felt my heart centres were purified and re-activated.
 2. This exercise felt especially powerful and most needed at this crucial time NOW. I continued inhaling pale pink air from behind and exhaling violet breath from my front heart centre into the centre of the circle with distorted elemental beings. I felt deep love and power passing through my heart centres, as well as the power of the circle which was holding them like a big cradle.
 3. The explanation of this sequence made me acutely aware of the extent of possible difficulties we are facing, as well as the urgency of our actions required. Imagining pillars of light standing all over the earth, originating in the inner sun of the Earth, all surrounded by multilayered beings brought feelings of awe and wonder. When we reached the level of angelic beings, it was a big surprise that the door to the spiritual demention of the “Earth” opened, not the “Heaven” as my conventional mind was expecting! Then the following words: “The spiritual world form a larger sphere of existence that encompasses the entire materialised earth” made a deep impression on me. I felt deep peace as if I finally returned HOME and being FREE!
 4. We took quite a long time to let the water of the heart, ‘rain of love’ to fall down not only the Ukranian border to Russia but all over the Ukraine and west side of Russia before starting to move the 2 blocks. When the blocks turned into more feminine and fluid forms, mingling and making flowing patterns, I saw Europe turned into an enormous rosetta garden with many colours filled with vital energies, which was sounding out beautiful harmony!
 5. This exercise reminded me of the importance of being grounded before letting the shaft of golden light fill my whole being so that I may be useful to serve, and ‘light up a dark corner’ in my daily living.

Thank you for guiding us into such an effective and most needed work, Marko and Lifenet team! With deep gratitude and love

12
0
Would love your thoughts, please comment.x