Listopadový telepatický seminář Lifenet – Vhloubit se do práce

Listopadový telepatický seminář Lifenet – Vhloubit se do práce

Sobota, 27. listopadu 2021, začátek v 9:00 ráno.

Opakování ve středu, 1. prosince, začátek kdykoliv budete mít během dne čas – pokud je to možné, tak v 9:00 ráno.

 • Pracujeme v souladu se sluncem, takže začněte v dané hodině podle místního času.
 • V případě potřeby zkontrolujte pokyny pro telepatické workshopy publikované na dvou zmíněných  webových stránkách.
 • Prostudujte si plán workshopu předem, vytiskněte si ho nebo ho mějte k dispozici v počítači nebo telefonu, abyste mohli sledovat jednotlivé sekvence.

Vzhledem k tomu, že každý z nás má různý rytmus jakým způsobem provádí duchovní práci, není třeba uvádět pro každé cvičení konkrétní časový rámec. Každé sekvenci a cvičení věnujte tolik času, kolik potřebujete, a pamatujte, že během naší práce udržujeme skupinovou soudržnost.

Naladění skupiny

 1. Uvědomte si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Použijte své jemné antény a pociťte přítomnost členů skupiny.
 2. Utvoříme kruh a pozveme do něho předky a potomky lidské rasy. Uvědomte si, jak se cítíte, když s námi stojí ve stejném kruhu.
 3. Ve své představě vytvoříme prostor pro náš seminář. Tento prostor má sférickou formu složenou z několika vrstev jemných membrán.
 4. Nyní pozveme elementární a archetypální bytosti pozemských království, aby se k nám připojili. Také pozveme bytosti andělské sítě. Uvědomte si, jak se cítíte, když stojí s námi v kruhu.
 5. Abychom se naladili na stejnou časovou úroveň, bez ohledu na místní časové pásmo, představme si spirálu vycházející ze Země, aby nás pozvedla na časovou úroveň, která nás propojuje. Pokud vás během workshopu něco vyruší, můžete se vrátit do tohoto chráněného prostoru a pokračovat odtud.

Sekvence 1: Hledání zdroje současných pandemií

Počet lidí nemocných na covid se zvyšuje. Čím to je, že “virová policie” nemůže nalézt skrytý zdroj covidu v lidském těle? Mohlo by to být tím, že je geneticky upravený takovým způsobem, aby se mohl skrývat?

1. Procházejte svým tělem ze srdce směrem ke kostrči. Zjistíte, kde se uvnitř kostrče viry schovávají. Kostrč je místo síly v našem těle, které může být mocensky a agresivně zneužito k poškození lidské rasy.

2. Nalaďte se na duše osvícených předků lidstva a požádejte je, aby poradily mikro-elementálům (jiskry Gaie), kde nalézt zdroj manipulovaných virů, a jak je transmutovat do jejich přirozeného stavu bytí.

Sekvence 2: Zvyšte úsilí, jak vyléčit příčiny planetární krize

Na jedné straně existuje veliké úsilí o záchranu fyzického aspektu zdraví Země. Vědci a nevládní organizace vyvíjejí v tomto směru silný nátlak – jako třeba v případě nedávné konference o klimatických změnách v Glasgowě. Je zde však minimální zájem o obnovu planetární rovnováhy a dobrého života prostřednictvím komunikace a spolupráce se Zemí a jejími víceúrovňovými světy.

 1. Představte si, že se účastníte velkého proudu demonstrantů, požadujících spravedlnost a péči o Zemi, atmosféru a všechny bytosti přírody.
 2. Prociťte, že jste součástí protestu celou svou myslí a srdcem.
 3. Na jednom místě dav protestujících lidí – včetně vás – začne kráčet dozadu.
 4. Vzhledem k tomu, že chůze pozpátku není v davu možná, uvědomíte si, že všichni (včetně vás) jdou nazpět individuálně.
 5. Zpočátku kráčíte dozadu přes skořápku materializované Země. Prociťte minerální tělo planety kolem vás.
 6. Pokračujte v chůzi pozpátku, až se dostanete do světa elementárních a archetypálních bytostí planety.
 7. Teď se otočte a pohleďte těmto bytostem do očí. Požádejte je, aby vedly evoluci Země směrem, který umožňuje obnovu dobrého života a rovnováhy na planetě.
 8. Naslouchejte bedlivě jejich instrukcím a inspiraci k tomu, jak můžeme jednat individuálně i skupinově, abychom podpořili evoluci naši i Gaie na novou úroveň vědomí, harmonie a dobrého života (pohody).

Sekvence 3: Těžba vzácných minerálů a supra-mysl

Není pochyb o tom, že těžba vzácných kovů, které jsou nutné pro rozvoj počítačového průmyslu, velice poškozuje a hluboce zraňuje království minerálů. Účinky na lidskou racionální mysl jsou ještě mnohem více alarmující. Několik centimetrů nad naším korunním centrem je vytvářeno falešné centrum supra-mysli. Toto je navrženo k manipulaci a ovládání nezávislého myšlení lidstva. Následkem toho je i to, že se lidské bytosti rychle chytají a drží myšlenkových vzorců (např. vzorce Covid), které nemají nic společného s pravdou života.

 1. Ve své představě sestupte hluboko dolů do země pod vašima nohama, do komnaty, kde je ohnisko srdce minerálního království. Představte si, že je umístěno na půli cesty mezi vašimi chodidly a zemským jádrem.
 2. Omluvte se za destruktivní těžbu minulého století, zejména několika posledních dekád. Je-li potřeba, použijte rituál Gaia touch “Slzy božské milosti”. (najdete úplně na konci textu)
 3. Poté zvedejte pozornost podél své svislé osy, abyste dosáhli bodu nad vaší korunní čakrou, popsanému výše. Představte si, že vezmete tento bod do svých rukou jako jakýsi ztvrdlý kousek mysli. Sneste jej obloukem směrem dolů.
 4. Oblouk se nachází za vašimi zády. Směřuje dolů do dříve zmíněné komnaty uvnitř Země, která reprezentuje srdce minerálního království.
 5. Požádejte, aby byl tento kus zatuhlé mysli akceptován, transmutován (proměněn) a znovu zahrnut do minerálního království.
 6. Pak se podél svislé osy vašeho těla vraťte do svého mozku a ujistěte se, že zde není žádné jiné centrum, které by řídilo vaši mysl, ale jen “třetí oko” umístěné ve středu vašeho mozku.

Sekvence 4: Osvobození posvátných míst Gaii

Náboženské instituce, vytvořené v různých dobách a kulturách lidstva, jsou často umístěny na posvátných místech Gaii. Tato náboženství využívají vzácné síly těchto míst pro svou vlastní moc, účely a šíření, již však ne pro ochranu života na Zemi. V důsledku toho je Gaii a jejím elementárním světům bráněno, aby se mohly naplno zapojit do řešení takzvané “klimatické krize”.

 1. Vyberte si nějakou náboženskou budovu, která patří jednomu z celosvětových náboženství. Stoupněte si dovnitř – ale ne na její podlahu, ale na holou zem pod ní.
 2. Pak zvedněte celou budovu až na úroveň své kostrče. (Použijte odpovídající pohyb rukou!) Vytvořte zde platformu světla a barev jako nových základů budovy.
 3. Pak nechejte tuto novou základnu světla a barev klesat do úrovně kolen, na úroveň čaker elementu Země ve vašem těle.
 4. Tento proces opakujte ještě s několika dalšími náboženskými budovami, které znáte, třeba i v jiných částech světa.
 5. Uvědomte si, že tyto základny světla a barev jsou novou půdou, na které pak stojí náboženské a jiné budovy – ty, které dosud dusily Zemi.
 6. Nyní mají posvátná místa Země dvě různé základny nebo zemské úrovně / podklady. Ujistěte se, že vskutku stojíte na posvátné půdě (stále v jedné z náboženských budov). Samotná budova pak stojí na základně světla a barev, které jsme vytvořili.
 7. Pak se několikrát zhluboka nadechněte a začněte dýchat spolu s místem nebo vydávejte zvuky, aby dříve utiskovaná posvátná sílová místa Země mohla začít znovu fungovat ve prospěch věčného života. Poděkujte.

Sekvence 5: Můžeme volně kráčet vlastní duchovní cestou

Mnoho náboženských, politických a ideologických systémů se stalo vůči lidem mnohem represivnějšími a agresivnějšími vnucováním systémů víry, které považují za správné a výhodné pro svou moc a vlastní zájmy. Lidé si uvědomují, že jsou indoktrinováni k víře a hodnotám, které neuznávají a které ani nepečují o smysl jejich individuální inkarnace na Zemi.

 1. Představte si, že jdete za knězem nebo kněžkou jakéhokoliv náboženství dle vašeho výběru a řeknete mu/jí, že lidé jsou svobodní a mají právo a odpovědnost kráčet duchovní cestou podle svého výběru. Nemají být nuceni akceptovat nebo následovat náboženské fráze a dogmata. Požádejte je, aby místo toho pomáhali a posilovali jednotlivce, aby naslouchali hlasu svého srdce a mysli. Tento proces můžete opakovat i s kněžími jiných náboženství.
 2. Pak pozvěte vyspělé bytosti (tak zvané “svaté”), kteří nyní setrvávají ve světě předků a potomků (v duchovním světě), aby přístoupili ke kněžím různých náboženství po celém světě s obdobným poselstvím.
 3. Potom si představte, že jdete za politiky, které znáte, a požádejte je, aby opustili své předsudky a představy o tom, co je  pro lidi dobré. Naléhejte na ně, aby naslouchali svému vlastnímu vnitřnímu hlasu a jednali v souladu se zájmy a ve prospěch lidské rasy, Země a jejích bytostí.
 4. Nyní pozvěte přední vůdce lidí a národů, kteří nyní dlí v duchovním světě, aby inspirovali politické vůdce na Zemi k tomu, aby jednali podle hlasu svého srdce a naslouchali skutečným potřebám lidí a Země.

Sekvence 6: Pokračujeme v rozšíření srdečního systému

 1. Učiňte se nesmírně malými, abyste mohli použít svou krevní buňku jako loďku, která se bude pohybovat vaším oběhovým systémem. Spontánně si představte nějakou fantazii o tom, jak by to mohlo probíhat. Zvědomte si, že plujete éterickým krevním řečištěm, které je modré, nikoli červené.
 2. Po chvíli vás proud přivádí do jedné z komor srdce. Tam vyskočte z vaší “loďky” a přistupte ke dveřím do páté komory srdce. (Její existence byla objevena nedávno.) Požádejte o klíč a vstupte.
 3. Když vstupujete do páté komnaty, ujistěte se, že jste naladěni na její posvátnou úroveň.
 4. Poté, co jste vstoupili do páté komnaty, ukryjte ji před pohledy těch sil, které by se chtěly zmocnit posvátných dimenzí lidského srdce. Vytvořte světelnou sféru podobnou mlze uvnitř i vně komnaty.
 5. Nyní se rozhlédněte kolem dokola po této komnatě. Zjistíte, že její prostor je veliký jako celý vesmír! Spíše než plný souhvězdí je však naplněn světlem živých bytostí, které známe jako archetypy stvoření. (Některé z nich známe jako postavy zvěrokruhu.)
 6. Uvědomte si, že dimenze prostoru, kterou jsme objevili, představuje vědomí, kde je možné komunikovat a spolupracovat s bytostmi paralelních evolucí, jako jsou vílí a elementární bytosti, Sidhe (čti „ší“), andělské světy, svět předků a potomků – duchovní svět… Pokuste se o to!
 7. Toto sdílené vědomí budeme potřebovat v blízké budoucnosti, abychom mohli rozvíjet praktickou spolupráci s paralelními světy Gaie. Takže sestupte na Zemi a dobře se uzemněte ve svém prostředí, abyste byli schopni tento vzácný objev uskutečňovat v každodenním životě.

Závěr

Poděkujme si navzájem a také našim hostům z paralelních světů, včetně našich předků a potomků.

Můžete si zopakovat ty sekvence, které považujete za důležité.

Zveřejněte své zkušenosti na www.lifenet.si, abyste je mohli sdílet se skupinou.

Rituál Slzy milosti

 1. Zvedněte ruce v gestu modlitby do úrovně svého srdce a nechejte kapku soucitu svého srdce kapnout do prostoru mezi vašimi dlaněmi.
 2. Skloňte se k Zemi a svou představivostí jděte hluboko do říše Gaie. Vytvořte svými dlaněmi nádobu a požádejte Gaiu o kapku jejího odpuštění, které souvisí s úzkostí nebo urážkou způsobenou jakémukoliv aspektu života, místu, bytostem …
 3. Narovnejte se a zvedněte nádobu ze svých rukou k nebesům a požádejte o kapku božské milosti.
 4. Léčivá voda je nyní sebrána homeopatickým způsobem. Nasměrujte nádobu z vašich rukou ve své představivosti tak, aby léčivá voda proudila k zamýšlenému cíli nebo účelu.
Subscribe
Upozornit na
guest
10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas

Queridos miembros
Dear friends
quiero agregar, que me parece que el segundo exercicio hay que hacer differente si estamos trabajando desde la hemispheria sur de la tierra.
Como en el sur las fuerzas que van hacia abajo giran con la reloj, hay que invertir la direccion, cuando giramos alrededor del vulcano.
Con la reloj girando, la tierra o el vulcano recibe (en el hemispherio sur) y transforma las fuerzas pesadas (la Pachamama come nuestro peso – tambien me parece que si aflojamos es algo saludable que ella nos libera de nuestro peso). Tienen en cuenta las misterios del camino Andino!

I want to agregate that in the southern hemisphere the earth work the other way round than in the north.
Clockwise whirling (in the southern hemisphere) the spiral force let the earth receive all what is willing to let go, down, into the earth.
So when we circle around the vulcano (in the southern hemisphere) we have to go first clockwise – also I would say, when we liberate this way all our heavy things, this is (say the Andin spiritual path) a healthy help of mother earth, eating all our problems.
When we liberate this way, we will find ourself lighter and then changing the direccion to anti clockwise (in southern hemisphere) we will receive the nurturing forces of mother earth.

Saludos
with my best wishes
Andreas.

Christel Meissner

Unsere Arbeit erden – November 2021 Workshop
Am Samstag, den 27.11., war ich sofort tief und umfassend verbunden mit Euch wundervollen Wesen und fühlte eine innige Dankbarkeit für diesen Kreis!
Die Bewegung vom Herzen zum Steißbein war wie eine lichtvolle Rutsche. Angekommen in der Steißbeinregion klappte sich vor mir eine kleine schwarze Menschenfigur auf, ähnlich einem Scherenschnitt. Es dauerte einen Moment, bis sich mir die Botschaft enthüllte. Im Licht des Bewußtseins konnte ich erkennen, daß diese dunkle Scherenschnitt-Figur eine Projektion des getrennten Abgespaltenen ist, in der sich, in diesem Fall, das Virus verstecken kann. Es war ein Erkenntnisblitz und ich mußte aufpassen, daß er nicht “unterging”! Die menschlichen Ahnen helfen auf so unterschiedliche Weise, daß ich es erst später erkenne. Ich weiß das inzwischen und wiederhole die Übungen über einen längeren Zeitraum, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Sehr berührt hat mich das Ritual der Träne der Gnade. Jedesmal wenn ich es ausübe, muß ich aufpassen, nicht in eine tiefe Traurigkeit über unser Ausbeuten der Ressourcen zu geraten… Die Übung hilft, konzentriert zu bleiben und den “Gedankenklumpen” überm Kronenchakra ins Mineralreich mit der Bitte um Umwandlung zu übergeben. 
Bei der “Befreiung der heiligen Plätze” kamen mir die Hagia Sophia, die Kathedrale von Chartres und der Potala in Tibet in den Sinn und mit dem Fokus von uns allen vernetzten sich die “Heiligen Plätze” auf unserem Globus. Das anfängliche “rauhe” Tönen schwang sich auf eine höhere Frequenz. 
“Wir sind frei, unseren eigenen spirituellen Weg zu gehen”
Ich ging zum Papst und bat ihn, fand keine echte Verbindung, aber bin der Hoffnung, daß es angekommen ist.
Mit den aktuellen Politikern konnte ich es gar nicht. Versuchte zwar u. a. Putin, den Nordkoreanischen Diktator und den chinesischen, sowie Bolsonaro zu erreichen und President Biden. Der Kontakt mit Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, um die gegenwärtigen Politiker zu inspirieren, auf ihr Herz zu hören, klappte sehr gut.
Die Bootsfahrt als Zelle durch meinen blauen ätherischen Blutkreislauf war eine lustige Reise und ich sprang frohgemut und erwartungsvoll heraus, um diese neu-entdeckte fünfte Kammer auszukundschaften… Die Absicht und die klare Konzentration im 3. Auge waren der Schlüssel. Es ist überwältigend, in diesem Neuen zu “stehen” und die Zugehörigkeit zu spüren…
Immer wieder besinne ich mich auf diese Erfahrung und trage sie “in die Welt”.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden und besonders an Dich, Marko!!!
Christel

Cecile Mehringer

Liebe Familie,
Hier ist einen kleinen Beitrag vom erste Dezember, der erste Beitrag ist bei Ivana eingegangen da ich es nur per Mail es geben konnte… On the road.
Ich möchte Bilder erzählen wie das Bild der Einstimmung unserer gruppe: ei e Licht Kathedrale, sehr grosse und tiefe
Eine grosse multidimensionnale Familie.
Es hat mich erstaunt wie viele wir sind!

Teil1viren Bild. Ich bin ganz ganz klein, kleiner als die sparks. Die Viren verstecken sich am Boden, ich sehe einen riesigen fuss. Die sparks greifen ein und bringen das ganze in Drehungen.
Teil 2: ein Bild als Botschaft. Das Wesen “Verbindung”, ein Bündel Fäden aus verschiedenen Farben oben Gold. “Jeder, jede der Gruppe nimmt den Faden dankbar an.”
Beim Aufbau dieser Übung, also bei der Demo kam mir das bild von vielen prostestierenden von den corona demos. Die Menschen verblassen, werden so grau, dann fast transparent und 2 dimensional wie Spielkarten u d legen sich auf die grau straße. Das hat mich aufgewühlt. Ich hab dann unsere Gruppe ganz bewusst gerufen. Dann ging es anders.
Teil3.
In Zentrum schlägt hart das Herz, jeden Herzschlag hallt wie Welle… Jeder Schlag ist anders. Es fühlt sich hart an.
Nach dem Ritual ist das Herz eine myriade von weißen Funken die zusammen sind und klingen wie feine Musik. Das klumpen sieht wie Würmer in meiner Hand und bei Berührung mit dem Herz, wird das lauter schöne schmetterlinge. Das ist für mich weiße Magie.
Bei der fünfte Kammer war ich am erforschen… Ich hatte die Impulse in der Ursprung zu gehen…ich fühlte eine Antwort, ich bin noch nicht bereit mich ganz fallen zu lassen… Das würde ich aber sehr gerne tun. Ich gehe bald wieder hinein.

Ich liebe euch… Danke, danke, danke.
Cécile.

Johannes Waldbauer

Einstimmung auf die Gruppe: Die Verbindung mit Euch und allen Teilnehmern hilft mir präsent zu sein und stärkt mir den Rücken.
Ursprung der gegenwärtigen Pandemie: Nach der Reinigung mit den Gaia Sparks erfahre ich tiefe Entspannung. Diese „mikroskopischen Drachen“ (Markos Video) sind in ihrer wiederhergestellten Natürlichkeit voller Vitalität und edler Schönheit.
Wir verstärken die Anstrengungen, die Ursache der planetaren Krise zu heilen. Ich versuche den elementaren und archetypischen Wesenheiten zu zuhören: “Wir sind bereit mit euch Chaos und Angst zu überwinden. Wir sind da. Atmet und verbindet euch. Nehmt Hilfe an. Hört uns in euren Herzen“.
In der Wiederholung: „Wir warten auf euch in euch. Unsere Impulse kommen wie ein Dieb, wenn der Hausherr der Rationalität seine Kontrolle verliert. Unterschätzt die kleinen Gesten und feinen Bewegungen nicht“
Der Abbau seltener Erden und kontrollierende Rationalität
Ich bin betroffen und mache das Ritual der Tränen der Gnade für die hohen elementaren Wesen, die hier missbraucht wurden. In der Wiederholung erscheint mir der Platz tempelhaft schön und ergreifend rein. Erst jetzt bemerke ich den Zusammenhang mit dem Klumpen hartnäckiger Gedanken über dem Kronenchakra und kann diese, voller Dankbarkeit in die Verwandlung geben. Ein tiefer Frieden breitet sich im Kopf aus.
Befreie die heiligen Plätze Gaias
Wir stärken tausendundeins heilige Plätze. Die Erde und der Himmel können sich wieder austauschen und lieben. Eine anmutige weibliche Gestalt erscheint in Übergröße in nebeligem Licht mit segnender Geste. Wir atmen und tönen. Draußen bläst ein starker Wind.
Wir sind frei, unseren eigenen spirituellen Weg zu gehen
Ich sehe Vertreter verschiedener traditioneller Religionen und eine Bischöfin. Danach mir bekannte Politiker. Vor dieser Macht steigt auch Angst und Beklemmung auf. Ich brauche Mut und bitte um Hilfe. Nach einer Zeit kann ich meinen Appell friedlich und bestimmt vortragen.
Wir setzen die Ausweitung des Herzsystems fort
Ich erinnere mich an den Berg hier im vorderen bayrischen Wald, der mir einen Ort hinter meinem Brustbein gezeigt hat. Eine hellblaue, eigroße Öffnung mit einem leuchtenden Rand. „Hier betrittst du das ganze Universum.“ Ich atme in diesem erfüllenden Raum mit den Bewusstseinsqualitäten einiger Tierkreiszeichen und schütze ihn als Heiligtum der Mehrdimensionalität. Danach blitzt ein Moment der Einsicht und tiefen Freude auf, über bisher ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten einer friedlichen und kreativen Zukunft.
Herzensdank an alle Teilnehmer, an unsere Gäste aus den elementaren und geistigen Welten und an euch Marko und Marika.

Krystyna

Lieber Marko, Liebe LifeNet Freunde,was für Reisen, Begegnungen, Abenteuer bieten uns/ mir die telepathischen Workshops. 
Es ist immer aufgeregte Freude und scheinbar Unmögliches ist so unspektakulär erlebbar.
Danke!
Zu dem letzten Workshop.“Unsere Arbeit erden“ 27.11 um 9-11 Uhr
Die Gruppe zu spüren die ganze Zeit, diese gemeinsame Energie unterstützte mich sehr auf meiner Reise.
Die Ahnen dabei zu haben fühlte sich zart an, Nachkommen – wirbelnd, erfrischend, belebend und die elementaren, archetypischen Wesen, mitfühlend, liebevoll und ordnend.
Es war jede Station mit Informationen und Bildern gefüllt. 
Die Befreiung für Heilige Plätze war stimmig, berührend, entdeckend. Es waren verschieden Farben, Funken und Veränderungen unten jedem Ort. 
Es änderte sich unterschiedlich von dunklen Blau ins Türkis, von staubigen zum Durchdringen von Licht, oder wie bei Pyramiden Sand als Meer …
Mit manchen Politiker und Priestern sprach ich und äußerte meine Bitte um Freiheit für jeden auf seinem spirituellen Weg zu unterstützen.
Das Herzsystem auszuweiten brachte innige Begegnungen und wertvolle Informationen für mich.
Danke
Krystyna

Mary McNerney

A few notes on some strong experiences I had during this meditation that I'd like to share with you:
Part 1- looking for pandemic source
the moment I started this meditation I felt a surge of energy move into and quickly through me. In an instant it moved from my heart to coccyx and out of my body; Clearing. As this happened I knew that it was not just about covid it was about all human ailments.
A few moments later I was told by angelic realm: "releasing the need to defend against ailments allows for the expansion of human consciousness."
Afterwards, my whole body, my whole energy field feels so light and clear. An expanded peacefulness. All of this happened so very quickly, without effort. Afterwards, I just had to stop and sit back and be in this new peace for a while.
Part 4 -Free the Sacred Places
As I was reading this meditation instruction, the word "Chartres" came to me. I knew immediately that I should do this work with Chartres Cathedral, even though I have never been there or to Paris. As I went down underneath the Cathedral's floor into the Earth below, I saw there were many tunnels below Chartres Cathedral, many dark and empty tunnels in the ground below. As I saw these tunnels and brought my connection, my awareness, into them, they began to fill with light. Then I realized the tunnels were like the roots of a tree. It was like the this sacred place, which is now Chartres, had been cut off at its legs, disconnected from its roots. I recognized that this had been done by people long ago to keep it contained and secret. My sense is that it was perhaps done to the place by the Knights Templar. Humanity, the Knights Templar, intended to keep the sacred powers of this place secret, hidden; I, as a representative of humanity was now bringing it open.
As I kept may awareness on Chartres and these tunnels below it, they filled more and more with light; it was like life was flowing back into and through them. Then these streams of light radiated out beyond Chartres and went to many other places around the world which had been closed, hidden in this same way by the Knights Templar. It was like a web of light moved from the Mother Chartres to these other places that shared this common past thread. It was like a giant tree of light unfolding its branches, unfolding its roots.
As I try to write about this in words now, it feels a bit like my experience loses something; there are no words to really express the fullness of what occurred.

Honza

both workshops very deep and creative. saturday more uplifting and "easy-going" for me (sunny day and big group) and wednesday a bit more difficult (grey and cold morning, more introspective), but shaman drumming and singing helped a lot. i sensed huge support – especially from earth elemental beings and our future descendants…
i felt even before that the virus help us purify and transform all weak and disfunctional in our bodies/ minds. there is enormous life energy stored in coccyx waiting to be used correctly… maybe just the awarness of the existence of manipulated viruses and the dragon-like power of gaia sparks is healing. vision of every spark like micro-kundalini ascending serpent…powerfull exercise – especially when i was really walking and drumming. realizing again and again that there is inmense power in our intension and openes to the cooperation of the invisible world. the earth elementals are happy and ready to help all gaia "heart-full warriors". the advice i got was just keeping on my spiritual path, using my creativity and spread it around, also to work in small groups of friends and learning through cyclic festivities, elements, grounding ceremonies like sweatlodge etc. no fears, no doubts, no hesitations…wise discovery and very helpful exercise to ask mother earth for forgivness (the tears of divine grace gaia touch exercise is just perfect! – thank you) and give back all this manipulated supra-mind to the womb of gaia to be reborn as a pure crystaline consciousness. i worked with beautyfull quarz from mexican desert and realize it more www than all internet:) we should be very respectfull to all crystals and not to support all the bussiness – we dont need many and big crystals etc. and when we already have them, we should use them wisely and thankfully… another great exercise (thank you marko!). i firstly did it with a church of the virgin on maková hora which is beautyfull earth sanctuary where we have been working with jan tajboš (thank you!) and also with connected chapel in dobra voda where is a 7 springs connection. it was going so easy with such a support of elemental beings and the white/black godess. the second time with prague cathedral of st. vitus a bit more heavy (it is basically the center of catholic church in bohemia), but when i connected to sacred ground deep under and with the help of all the ancestors and czech saints we were able to do it finally – even with the presidencial palaces around:)this is what is happening right now and we just have to keep doing this – internally and also externally – follow our own rules and laws, not the lies and manipulation from state and powers behind. no more lockdowns and other senseless restrictions! inspiring our families, friends and communities one by one and there is no power to stop us!!!yes, beautifull imagination! thank you again for the possibility of visiting the most sacred place of re-connection. first time looked like elvish rivendell (i saw the hobbit with the children short time ago:) and second time more abstract like open space of great luminouss emptiness… i am so happy to feel that we are coming to era of comunication and connection from here! we should hide it but i feel that if we have really strong intention noone could colonize it.thank you marko and everybody for such wisdom, creativity and effort and especially brave and pure hearts and minds to do this essential work. and also thank you iveta for the oportunity to translate and come closer and deeper to it. it is a honor and great joy!!!

Anja Kraft

Herzenswärme erfüllt mich, wenn ich mich mit allen Freunden verbinde, vor allem diejenigen, die ich persönlich kenne begrüße ich mit Freude. Die elementare Welt erscheint mir als tausend Augen, die mit Freude und Neugierde schauen. Auch der Kosmos ist voller Augen, mit offenen und wohlwollenden Blick.

Teil 1: Wir sehen uns den Ursprung der gegenwärtigen Pandemie an:
Ich habe eine leichte Kampfenergie wahrgenommen als die Gaia-Sparks auf die Viren treffen. Nach der Umwandlung spürt es sich wie eine Neuverbindung mit der Erde an.

Teil 2: Wir verstärken die Anstrengungen, die Ursache der planetaren Krise zu heilen:
Die Schale der materiellen Erde erscheint als unüberwindliche dicke Mauer. Es geht nicht oben drüber und auch nicht seitlich vorbei. Als ich mich vorne in mein Herz hinein einstülpe und hinten etwas winzig Kleines herauskommt, mein Körper wird sozusagen feinstofflich, komme ich ganz leicht durch. Dann packt mich eine kurze Verzweiflung als ich den elementaren und archetypischen Wesen gegenüber stehe. Es wird mir bewusst gemacht, dass wir es nicht alleine schaffen können. Wir sollen uns verbinden und zusammenhalten, sofort spüre ich Erleichterung. Gleichzeitig die Botschaft sich trotzdem auch, jede, jeder einzelne, ausdehnen, seine Aura bewusst weiten, sich zeigen und sein Feld mit Mut, Zuversicht und Liebe füllen und so seine Umgebung durchfluten. Im Bewusstsein haben, dass wir vom kleinen Schoss unserer leiblichen Mutter in den großen Schoß unserer Mutter Erde geboren wurden und in jedem Moment versorgt sind. Dieses Urvertrauen verbreiten.

Teil 3: Der Abbau seltener Erden und total kontrollierende Rationalität
Das Herz des Mineralreichs zeigt sich mir als riesengroßer Haufen kleinster, pulsierender, lebendiger Kristalle. Durch die Träne der Gnade geht ein Impuls durch jedes kleinste Teilchen, was mich sehr berührt. Es tut gut Gedankenklumpen zur Umwandlung abzugeben. Ich bitte auch von meiner Familie und vielen Anderen diese Klumpen zu transformieren. Erleichterung aber auch Müdigkeit und Erschöpfung überfällt mich. 

Teil 4: Befreie die heiligen Plätze Gaias
Als ich all die Kirchen und religiösen Gebäude mit der erschaffenen Plattform aus Licht und Farben herunter auf die Ebene meiner Körper-Erdchakren sinken lasse, zerfallen diese zu kleinsten Staubpartikel. Das Licht und die Farben absorbieren die Staubkörner und neue Formen bilden sich. Sie fühlen sich feinstofflich, leicht und hoch schwingend an, wie die heiligen Plätze darunter. Das Wort Shamballah kommt in meinen Kopf. Beim Tönen sind diese neuen Gebäude wie Klangkörper und der Klang verteilt sich und vermischt sich mit den Tönen der anderen Teilnehmenden zu einem harmonischen Klangteppich.

Teil 5: Wir sind frei, unseren eigenen spirituellen Weg zu gehen
Ein Bild zeigt sich: Die Fäden der Marionetten sind durchgeschnitten und hängen herunter. Jetzt ist es möglich die Mächtigen, seien es Priester/innen oder Politiker/innen auf der menschlichen Ebene zu erreichen. Die Bitten und Ermahnungen sickern tröpfchenweise ein. Ich schöpfe Hoffnung.

Teil 6: Wir setzen die Ausweitung des Herzsystems fort
In meiner fünften Herzkammer ausgestiegen, weiß ich, dass ich hier geschützt und frei bin. Nichts und niemand hat hier Zugriff. Es ist wunderbar die unterschiedlichen Qualitäten von ein paar der Tierkreiszeichen in mir zu fühlen und sich mit ihrer Kraft zu füllen. Auch die Sidhe fühlen sich machtvoll und liebevoll an. Die Feen zart und fein, die Engel klar, groß und weit. Nur mit den Ahnen und Nachkommen fehlt mir die Verbindung. Hier gibt es noch etwas zu tun für mich. So komme ich zurück und erde mich.

Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten und an Dich Marko.

Maarja

So beautiful! Thank you Ying!

Ying

Attunement: A kind of element entered our space, like liquid earth and liquid fire. Lava, melting ice, mud. Elements beautifully fused together flowing everywhere.

Sequence 1: I sensed the microorganisms of my body in a loving, harmonious dance of support. Gaia sparks were weaving into the network of the microorganisms, creating wave-like lattices. The top of the coccyx was like a portal to a black hole dimension where space, time, and movement collapsed. It seemed that here the viruses and microorganisms have a portal to a more archetypal realm. There was also a connection to deep Earth.

Sequence 2: All the protesters entered meditation. Even the leaders in the world were swept into this impulse to tune within and become centred. I became aware of a cosmic angel supporting the most disconnected humans who have committed extreme atrocities to reconnect to the sacred feminine in their inner being. When each one of us walked backwards into the mineral Earth, there was a sense of profound regeneration in our bodies. Facing the elemental and archetypal beings, we embraced them with the words « I am you and you are me ». They requested us to free our consciousness from the digital networks which are currently trapping human beings and enslaving the minerals.

Sequence 3: I experienced the mineral chamber of the Earth as a dark quiet place nurtured by Gaia sparks and the loving waters deep in the Earth. There seemed to be a different kind of beings who reside here. I sensed they did not want to be disturbed. They seemed to communicate that first people should attune to this level without interference and then it will become clearer how they wish to collaborate with us. After performing the Gaia Touch tear of grace ritual and transmuting the hardened peace of mind, I found other strands of interferences in my body which needed to be removed. After taking them out like combing tangled hair, I felt lighter and freer.

Sequence 4: I first worked with the Taj Mahal and then St Paul’s Cathedral. Afterwards although it is not a religious site, some mines I visited before in France wanted to be included. I felt its trauma in continually reliving its past through tourist groups. It took time to find the right support. There was one dimension of this place which wanted to return to to being a sacred underground without disturbance and another dimension which was willing to work with humans as a place of art and imagination.

Sequence 5: I felt a tremendous support from the spiritual world for people to become sovereign, embodying their heart and truth.

Sequence 6: Taking a boat journey through my own body was like being in a world within a world. The fifth heart chamber felt like being in a crystalline cave. The archetypes of creation felt like an infinite amount of crystals on the walls of the cave. After this meditation as I walked in nature I noticed a heightened sensitivity and exchange with the elementals and beings of the other parallel worlds.

Thank you Marko, LifeNet friends and all the beings supporting us. I feel the tension in the world and these meditations help us cross the impasses and co-create the path with Gaia. With much love and gratitude.

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x