Červencový telepatický seminář sítě LifeNet: LÁSKA VÍTĚZÍ

Červencový telepatický seminář sítě LifeNet: LÁSKA VÍTĚZÍ

v sobotu 23. července 2022 ráno od 9:00 místního času

ve středu 27. července večer od 20:00 hodin

  • Pracujeme v souladu se sluncem, takže začínáme v danou hodinu podle vašeho místního času.
  • V případě potřeby si přečtěte Pokyny pro telepatické semináře, zveřejněné na výše uvedených webových stránkách.
  • Plán semináře si předem prostudujte a mějte jej s sebou k dispozici vytištěný nebo v počítači či telefonu, abyste mohli jeho části procházet ve stanoveném pořadí.

Naladění skupiny

  • Uvědom si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Nastav své jemnohmotné anténky a nalaď se na přítomnost ostatních členů.
  • Společně vytvoříme kruh a přizveme do něj předky a potomky lidské rasy. Vnímej, jak se cítíš, když stojí s námi v jednom kruhu.
  • Nyní přizveme elementární a archetypální bytosti z úrovně pozemských říší. Pozveme také bytosti ze sítě andělské dimenze. Sleduj, jak se cítíš, když stojí v kruhu spolu s námi.
  • Nyní všichni začněme intuitivně zpívat, vydávat různé tóny a zvuky, abychom se naladili na sebe navzájem a také na společnou časovou rovinu.

Část 1: Je nezbytné uvolnit cestu k nové zemské Sféře Lásky
Gaia začala odhalovat novou multidimenzionální Sféru Lásky, která propojuje všechny bytosti univerza Země, která umožňuje žít v míru a radovat se z láskyplných vztahů s přírodou a jejími bytostmi. Nicméně abychom mohli Sféru Lásky skutečně zažít, musíme transformovat určité překážky a umožnit tím Lásce jednat a žehnat.

    •      Představ si, jak všech pět kontinentů přispívá svou energií k vytváření obrovské vodní sféry, která obklopuje Zemi. Tato sféra je vyplněna vodami transformace a obnovy.

    •      Dále tuto sféru v několika vrstvách obepínají membrány, jimiž musí poškozené bytosti nejdříve projít, a teprve pak se mohou vykoupat ve sféře transformace a připravit se tak na svou obnovu.

    •      Nejprve je nutné transformovat přesvědčení, že existuje pouze jedno jediné srdeční centrum Země a jedna takzvaná „srdeční čakra“ u člověka. (Namísto toho je třeba hovořit o srdečním systému, který zahrnuje celou Zemi, respektive prostupuje celým tělem každého z nás.

    •      Musíme rovněž transformovat přesvědčení, že láska je záležitostí pouze duševní a sexuální aktivity člověka – a nezahrnuje bytosti přírody, elementárních světů a tak dále.

    •      Nakonec musíme spustit proces transformace v souvislosti s pošetilostí, která skrývá multidimenzionální srdeční systém lidskému vědomí – včetně transformace poškozených elementárních bytostí, které jsou nuceny tuto lidskou pošetilost udržovat.

    •      Vyjádři svou vděčnost.

Část 2: Prožitek Sféry Lásky v krajině

Marko nás zve do Lublaně, hlavního města Slovinska, abychom prožili některé z aspektů Gaiiny Sféry Lásky, jak se projevují ve vztahu mezi kopcem, na němž stojí Lublaňský hrad a řekou Lublaňkou (slovinsky Ljubljanica), která kopec obtéká.

    •      Nejprve navštívíme pahorek, který se nachází poblíž hradu, který znaly a využívaly starodávné kultury jako místo, kde mohli kontaktovat své předky. V rámci nové Sféry Lásky má toto místo umožňovat láskyplný kontakt mezi lidskými bytostmi na onom světě a těmi, jež dlí ve fyzickém těle. Buďme otevření a prociťme, jak se tato místa zasvěcená předkům změnila.

    •      Představ si, že sedíš ve světelné kouli připravené přenést tě na kopec s Lublaňským hradem. Rozhlédni se kolem sebe – uvidíš, že i ostatní členové LifeNetu se tam chystají cestovat stejným způsobem.

    •      Světelné koule se vznesou a za chvíli se od jihu přibližují k výše zmíněnému pahorku na hradním návrší. Od severu se k témuž místu blíží světelné koule s bytostmi duše, které přicházejí z duchovního světa.

    •      Dopřej si dostatek času a vychutnej si ten vzrušující okamžik před tím, než se obě skupiny setkají uvnitř návrší.

    •      Jakmile se všechny jednotlivé světelné koule octnou uvnitř vyvýšeniny, transformují se v jednu jedinou světelnou sféru, která objímá všechny přítomné. Prociť, jak je ta všepropojující světelná sféra rozlehlá – je darem Gaiiny lásky.

    •      Nyní je vhodná chvíle setkat se se svými zesnulými přáteli, spolupracovníky a předky. Pozdrav se s nimi, vnímej a upevni pouta lásky, která vás propojují.

Část 3: Setkání se zdrojem nového srdečního systému (Sféry Lásky) Země:

    •      Připrav se na chůzi po hradním návrší směrem na východ – lublaňské hradní návrší je dlouhý kopec se třemi vrcholy.

    •      Když dorazíš ke druhému vrcholu, uvědomíš si, že se zde nachází výtah, který tě dopraví o tři podlaží níže do nitra kopce.

    •      Představ si, že ze svého těla uděláš tři kroky dozadu. Vnímej, jaké to je, když stojíš tři kroky za svým srdečním centrem.

    •      Nyní si uvědomíš, že stojíš uvnitř svatyně, jakéhosi chrámu. Vnímej prostor komnaty a vnímej její kvality.

    •      Nyní se zaměř na střed komnaty a na drahokam, který se tam nachází. Dlaněmi své lásky se kamene dotkni a pohlaď ho.

    •      Tento kus éterného kamene vznikl při kolizi Gaii s jiným nebeským tělesem v dávné minulosti, kdy Země existovala jako světelné tělo. Tuto kolizi lze označit jako „posvátný sňatek“.

    •      Drahokamy jako ten, kterého ses dokl/-a, jsou dětmi tohoto posvátného sňatku. Jsou rozmístěné na různých posvátných místech Země, odkud neustále generují Sféru Lásky (Filosféru) Země. (Slovo filein znamená ve staré řečtině milovat.)

Část 4: Prožitek kvality, která lásku činí tou nejmocnější silou ve vesmíru

    •      Cestou po návrší Lublaňského hradu dále na východ dorazíme k jeho třetímu vrcholu. Nachází se až v místě, kde návrší končí prudkým svahem.

    •      Pokračuj po klikaté cestě dolů po svahu kopce až dorazíš k jeho úpatí.

    •      Zde se nachází mohutný strom, který pro nás drží otevřené dveře do nitra kopce. Vstup jimi do vnitřního sálu hradního návrší.

    •      S odvahou se postav před draka, který se k tobě blíží a dovol mu, aby tě spolkl. Nyní jsi uvnitř draka – jaké to je, být obklopen/-a a prostoupen/-a vibracemi draka, jenž představuje prvotní tvůrčí síly Gaii?

    •      Teď si uvědom, že uvnitř prostoru tvé hlavy vibruje systém třetího oka. Vibrace ve formě těla hada propojují centrum mezi obočím s centrem uprostřed mozku a centrem na zadní straně lebky.

    •      Uvnitř třetího vrcholu lublaňského hradního návrší tančí kosmický had třetího oka se sférickou přítomností draka. Jak v sobě cítíš tanec těchto dvou prvotních sil Gaii?

    •      Existenci Sféry Lásky Země umožňuje právě tento tanec.

Část 5: Procesy lásky v krajině

    •      Poté, co jsme dorazili k úpatí hradního návrší, obrátíme svou pozornost k řece Lublaňce. Její vody obtékají kopec, na němž stojí Lublaňský hrad, ze dvou stran. Uvědom si, že Lublaňka je pozoruhodná řeka – šestkrát zmizí pod zemí a pak se opět vynoří na povrch pod jiným jménem.

    •      Identifikuj se s řekou v místě, kde zvolna přitéká k návrší Lublaňského hradu. Jak reaguje kopec na přitékající vody Lublaňky?

    •      Nyní se na základě svých dosavadních poznatků a zážitků ze všech tří vrcholů identifikuj s hradním návrším. Sleduj a prociťuj, jak přibližující se řeka reaguje na přítomnost kopce.

    •      Ponoř se do prožitku jejich vzájemného působení a prožij, jak Sféra Lásky v krajině každým okamžikemznovu vzniká.

Část 6: Prociť potenciál lásky řeky Lublaňky

    •      Na chvíli se posaď na nábřeží lemovaném vrbami, které nese název „Trnovski pristan“ (Trnovský přístav).

    •      Abys mohl/-a prožít potenciál lásky řeky, musíš propojit její vody se stromy podél řeky, se zkušenostmi řeky z podzemních prostor, s říčními elementárními bytostmi – a to vše propoj s vlastní přítomností a pozorností.

    •      Proplétání všech těchto prvků si vnitřně si několikrát zopakuj. To ti umožní vstoupit do Sféry Lásky (Filosféry) řeky. Vychutnej si ji, vykoupej se v ní.

    •      Uvědom si, že bez tvé pozorné přítomnosti, kdy sedíš na břehu řeky, není její pole lásky celistvé.

ZÁVĚR

Nakonec se všichni účastníci semináře, včetně těch z neviditelných říší, shromáždíme v kruhu sahajícím přes všechny kontinenty.

Vzájemně si vyjádříme lásku a vděčnost za dar naší společné tvůrčí činnosti.

Subscribe
Upozornit na
guest
11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Petersson

I have been doing the excercises over and over, feeling the love sphere, the precoius stone behind my heart, feeling the playfulness between the dragon and the snake ancient powers and weaving the landscapes elements together as one unifying love connection, mountains, stones, rivers, oceans, trees, forests, air. Gaias body, beatiful skin, all around feeling, getting the love, the power, the strenght, the New love, multidimensionality, gathering everyone.
For me, these excercises needs time to evolve within me, let it be weeks, months, I go back to summer solstice, spring equionx, even the winter solstice and pick excercises that resonates with me, working with them over and over til They live their life within me. The most important is that Gaia and all her inhabitants as well as the cosmos gets the New multidimensionality of love.
Looking forward New exciting excercises for Gaia, with this group and all Gaias elementals

Oliver

Thank you for sharing! Love.

Christel Meissner

Erst heute morgen habe ich die Synthese von den beiden Werkstatt-Tagen in mir gespürt, und zwar:
Ich sitze am Fuß des Berges mit den Füssen der Trauerweiden im Fluß des Lebens und spüre die Qualität der Drachen- und Schlangenkraft, den Stein des Weisen, den Philosopher Stone, in meinem Herzen, auf ewig “umspült” und erneuert. Losgelöst von allen Beschreibungen und Attributen erfahre ich das Einssein mit der Ewigkeit, bin tief berührt und dankbar!
Was für ein Prozess… Danke, lieber Marko und Mitwirkende für diese immense “Arbeit”!
Christel

Maarja Joost Thorsén

When doing the transforming exercise to liberate the heart system for us to become aware of the universal love, I went through very clearly the steps given in the exercise. In the end Earth appeared as a giant heart throbbing, emanating golden, warm love for us, in us and in the whole universal system. So beautiful!
Before doing this meditation of Love, I had a very similar experience as in Castle Hill. It was on the sandbank system just outside Tallinn, Estonia. I did daily walks on these banks. I could feel the connection clearly between the sea, the forest on the banks and the rest of the landscape. Even in the air. There were “holy” stones along the path, which I put my hands on for a while. I could feel the energy flowing between us. The trees around joined us in the act. All through these walks, I was lead by my intuition, which I lovingly give thanks to.
When swallowed by the dragon, my whole body started to react. Forces inside made me breathe strongly. I remember these forces when giving birth to my children. This moment gave me another “boost” of love energy, making me remember who we are and the belonging to nature and its forces. The importance with interaction with all the elements, if not physically, so in your mind.
Love to you all and especially to Marko and his team for helping us to reconnect with earth and universe. Your weekly meditations and exercises are also wonderful tools to become more aware of who we are and what forces can be to our help in realizing the purpose of our lives.

Vidar Vetterfalk

Thank you. The birds were with us in all the steps. Lots of warm regards and appreciation. Vidar

Maria

Danke,Marko,mein Herz beginnt staunend “zu verstehen”…..ich bin so froh!

Jackie Queally

Thank you for this complex imagination sequence that was also well explained. In Sequence 1 I realised that this is something I have very recently experienced in my work as a Biofield Tuner. The idea of a heart chakra that spreads throughout our body is important for the new love.
From the very start when we toned I continued to do so and noted how it changed from sequence to sequence and felt sacred.
In Sequence 2 I found the build up gradual. I had not realised we were supposed to be inside the mound.

In Sequence 3 I found it easier to imagine the steps. Stepping backwards from my heart centre there arose an image of very smooth beautiful greyish colour rock that seemed to line the temple The stone at the centre was dark green flecked with gold. It was pleasant to stroke it.

In Sequence 4 I started to perceive more how humans bridge the cosmos with the earth. I see how it is necessary for us to play our part in creating the love sphere of the Earth by connecting firmly with the dragon energies, and allowing our brain to become the new earth.

In Sequence 5 I felt the river and the Castel hill react to each other. It i shard tofind the words as the emotions were not human. Also it is now evening when I am writing it so the experience is not so immediate- but there was something akin to a vibration as in Sequence 4 – an adjustment.
In Sequence 6 our interconnection expands our consciousness – I too live close to a river that disappears underground many times, as our geology in the Burren in Ireland is similar to the Slovenian area you write of. So I will go and repeat the section by our river to see how it feels.

Once again, thank you for creating this to share. New love to all.

Leslie Luchonok

Thomas, so wonderfully expressed – thank you!

Thomas Miller

Thank you, Marko!
To me, the new heart system gave me a sensation that my whole field was more present, and interacting with the whole subtle ecology around me. I had an impression of humans living in a more whole way, and being consistently and clearly aware of Gaia’s other realms, in a way that felt very normal. Wonderful, but normal, as if everyone knew that this was just reality.
I also felt increasing awareness of my… dependence, I will say, on the inflowing life of Gaia, of the elemental presences in all the things around me, in the fields of presence and energy that many beings are holding all the time. I was more aware of this as an active process, and more aware of myself interacting with these living fields. I felt life as a dynamic interaction. I realized that the quality of my awareness was shaping this interaction.
I experienced the love that pervaded everything as (in part) an awareness and acknowledgement of the conscious dimensions. perhaps I’d say that love seemed like living more consciously in the awareness of the conscious dimensions of Gaia, and how my identity arises from my always-changing relationship with those dimensions. Life as relating, rather than something more static. The interactions of the third eye with the dragon, the river with the hill and me with the other participants and departing souls had this same quality of conscious relating. Being aware of the new possibilities that arise from our relating. Love arises here and generates newness. My impression was that this generation was the greatest power: creation of newness!
Those were my impressions. I hope it was helpful to share them. Thank you and blessings on this work!

Thomas Miller

Thank you Marko! I tried posting a longer thing, but it wouldn’t let me. I’ll aim to send an email instead.

Irène Dhôte

What a wonderful travel. Vielen Dank Marco, all people, all invisible beings !
Ich môcht nur da weilen !!!! Irène

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x