LifeNet telepatický seminář “Chráníme prvotní atom života”

opakujeme v sobotu  7. listopadu,

počátek vždy v 9.00 hod.

Zkušenosti z posledního telepatického semináře ukazují, že je potřeba vytvořit pro seminář autonomní časový rámec stejně jako pro něj vytváříme prostor. Jinak mezi námi může dojít k odpojení, protože se blížíme úrovni internetu a cizí síly mohou působit na naší práci.

Počínaje lineárním časem na našich hodinách (1) přecházíme na cyklický čas (2), protože se orientujeme podle slunce bez ohledu na časové zóny. Ale existuje tady také třetí vrstva času zvaná „kreativní čas“ (3). Na této úrovni je tolik času, kolik je potřeba k dokončení úkolu – a všechen tento čas není lineární, ale centrovaný do kulovité formy.

Prosím přidejte k části sladění (9.00 – 9.10h) bod 4:

Pak si představte, že uvnitř vytvořeného prostoru se otáčí spirála, která představuje čas, který se chystáme vytvořit. Otáčení spirály zvedá naši skupinu společně s naším autonomním prostorem výše na požadovanou  frekvenční úroveň. Uvědomte si, že stejný proces probíhá vně i uvnitř vás současně, a tak jste osvobozeni od lineární logiky.

Doufám ve společnou tvorbu tuto sobotu! Marko

Hlavním tématem semináře je napojit se novým způsobem na síť života a ochránit ji v časech, kdy je nebezpečně ohrožena jako nikdy předtím.

Pracujeme sladěni se Sluncem a tudíž začínáme o daném čase podle Vašeho místního času. Program semináře naleznete v jednotlivých jazycích na stránce Lebensnetz  https://www.lebensnetz-geomantie.de nebo na stránce  www.lifenet.si/meditations  vytvořené pro LifeNet Gathering 2020 ve Slovinsku.

Přečtěte si, prosím, Průvodce telepatickými semináři, zveřejněného na výše uvedených dvou webových stránkách.

Mějte tištěnou verzi plánu semináře po ruce nebo jej mějte připravený ve svém počítači / telefonu, abyste mohli sledovat harmonogram.

9.00 – 9.10  Sladění skupiny

 1. Uvědomte si, že jsme jako skupina rozptýleni po celém světě. Nastavte své anténky a vnímejte přítomnost členů skupiny.
 2. Vytvoříme kruh a pozveme naše předky i potomky lidské rasy, kteří milují Zemi a její přírodní království, aby se k němu připojili. Uvědomme si, jaké to je, když s námi stojí v jednom kruhu.
 3. Nyní pozveme také elementární a archetypální bytosti pozemských království, aby se k nám připojili. Uvědomte si, jaké to je, když s námi stojí v jednom kruhu.
 4. Za pomoci své představivosti vytvoříme náš společný skupinový prostor. Prostor má formu koule, složené z několika vrstev jemných membrán. Pak si představte, že uvnitř vytvořeného prostoru se otáčí spirála, která představuje čas, který se chystáme vytvořit. Otáčení spirály zvedá naši skupinu společně s naším autonomním prostorem výše na požadovanou  frekvenční úroveň. Uvědomte si, že stejný proces probíhá vně i uvnitř vás současně, a tak jste osvobozeni od lineární logiky. Během semináře pracovat uvnitř ní nám pomůže zůstat uzemnění a koncentrováni. Pokud během semináře nastanou rušivé zásahy, vraťte se do tohoto chráněného prostoru a pokračujte odsud.
 5. Jestliže v nějakém bodě uvíznete, k překonání bloku můžete použít zvučení (tónování). Zpívejte hlasitě vokály nebo jiné tóny, které cítíte jako vhodné pro danou situaci.

9.10 – 9.20  Ochrana telepatické metody práce

Při práci v telepatických liniích používáme “internet Gaie,” síť vědomí utvářenou a udržovanou elementárními bytostmi. Síly, které vzdorují naší práci, se mohou pokusit narušit a oslabit naši společnou práci ovlivňováním naší osobní elementární bytosti. K tomu používají zapomenutý portál (interdimenzionální bránu) v našich zádech. Tento portál se nachází na úrovni dolního konce hrudní kosti, který představuje ohnisko naší osobní elementární bytosti.

 1. Prstem se dotkněte spodního konce své hrudní kosti a prociťte jemu odpovídající bod na zádech.
 2. Představte si vodorovný světelný kanál procházející těmito dvěma body z nekonečna do nekonečna. Tento kanál pročistíme dýcháním.
 3. Nadechněte se z bodu nekonečna před tělem, dokud nedosáhnete bodu na hrudní kosti. Krátce se zastavte a poté vydechněte směrem k bodu nekonečna za zády.
 4. Pokračujte v opačném směru; znovu se na stejném místě krátce zastavte.
 5. Chvíli takto dýchejte a pak prociťte své čisté spojení s elementárním světem.

9.20 – 9.40  Sladění se s transformačním procesem Země

Proporce a vztahy mezi živly stvoření jsou v procesu intenzivních změn. Většina lidstva si není vědoma procesu transformace, a tak zažíváme narůstající chaos v lidské společnosti.

Element Země opouští své prvenství v budování projeveného světa. Nyní se stává základnou naší reality Živel Vody se svou dokonalou pamětí v kombinaci se Živlem Vzduchu (vědomím). Sen z 23. října 2020 mi přinesl uvědomění, že již existujeme ve světě, který se skládá z 60% z vody a zároveň podíl živlu Země klesá. Nevnímáme tento posun, protože jsme připoutáni k obrazu světa minulosti a nadále přemýšlíme i jednáme ve starých prostorových vzorcích.

 1. Představte si, že stojíte na vodní hladině klidného jezera. Několikrát se skloňte a rozhazujte kapky vody do Vzduchu. Vytvořte kolem sebe prostředí složené z částic vzduchu a vody a vnímejte jeho kvalitu.
 2. Pak si všimněte, že povrch jezera je pokryt tenkou vrstvou ledu, což představuje novou roli elementu Země. Led je tak tenký, že za normálních okolností by neunesl vaši váhu. Ale tady v kombinaci s Elementem vědomí (Vzduchem) vás udrží.
 3. Chvíli se procházejte po hladině Vody a zvykejte si na nové složení reality, která se právě projevuje.

9.40 – 10.00 Prvotní Atom Života by se měl vrátit ke Gai

Během posledních dvou týdnů se mi dostaly sny o silách na Zemi, které nepocházejí ze Země ani z pravdy. V procesu proměn Země jsou nuceny opustit planetu, protože jejich čas podle kosmických hodin uplynul. Na odchodu z planety se snaží s sebou odnést prvotní Atom Života Gaie a využít ho ve svůj prospěch. Prvotní atom je klíč, který Gaia používá k tvoření Zemského kosmu. Může být také nazýván Matrixem života (viz příloha). Jeho kvalitu lze zažít prostřednictvím rezonance v lidských dlaní.

 1. Držte jednu ruku otevřenou před tělem a prsty druhé ruky rytmicky bubnujte do jejího středu. Zastavte a prociťte rezonanci s původním Atomem Života uloženým ve Vašem srdci.
 2. Držte jednu ruku rozevřenou před ústy a dýchejte skrz dlaň. Zastavte a prociťte rezonanci s prvotním Atomem Života.
 3. Polibte své dlaně, abyste pocítili rezonanci s původním Atomem života.
 4. Svýma rukama vytvořte kuličku, která vibruje s Matrixem Života, a umístěte ji do svého srdce.

10.00 – 10.20  Přestávka na kávu, kus čokolády a zapsání si zkušeností

10.20 – 10.40 – Je nutná podpora duchovního světa

Jelikož většina lidstva upadla do hlubokého spánku, prvotní Atom, který neseme ve svých srdcích, není chráněný. Úřední zákaz kulturního a sociálního života byl vytvořen pomocí manipulace s virem Covid, aby lidstvo přestalo být zavlažováno duchovním světem. Toto sucho mohou zneužít protisíly, aby se zmocnily Atomu Života, který lidské bytosti musí střežit.

Požádáme o pomoc svět lidských předků a potomků.

 1. Vystavme mnoho chrámů zasvěcených prvotnímu Atomu Života jako míst, skrze která může duchovní svět poskytovat ochranu.
 2. Vyberte si jedno z posvátných míst, které znáte a milujete, a postavte tam takový chrám.
 3. Urovnáme zem a umístíme zde Matrix Života podobný tomu v příloze. To je základ chrámu.
 4. Kolem základů umístíme vysoké pilíře světla, abychom vytvořili svislý kanál, kterým mohou členové lidské rasy, přebývající nyní v duchovním světě, přistupovat k prvotnímu Atomu Života a chránit ho.
 5. Do středu chrámu umístíme levitující zlatou kouli prvotního Atomu.
 6. Centrální chrám rozšíříme tak, aby sloužil naším lidským přátelům a oni se mohli přiblížit k prvotnímu Atomu Života a zažít ho.
 7. Chrám pokryjeme barevnými ochrannými membránami.

10.40 – 11.00

Mýtickým symbolem Atomu života je posvátný Grál. Jeho ztělesnění na Zemi se nazývá mikrobiom – veliká rodina mikrobů, která prostupuje nad a pod povrchme Země a její atmosférou. Po miliardy let mikrobiom umožňuje Gai vytvářet život na vtělené úrovni. Až 48% lidského těla je složeno z mikroorganismů – zbytek jsou naše vlastní buňky.

 1. Předtavte si, že vaše tělo je složeno z miniaturních částic – buněk a mikrobů.
 2. Částečky vašeho těla nejsou na sebe nalepeny, ale volně se vznášejí v prostoru, kde se mísí s mikroorganizmy vašeho prostředí.
 3. Dejte si čas k procítění, jaké to je být části mikrobiomu Gai.
 4. Poté zaměřte svou pozornost na  sídlo svojí osobní elementární bytosti, které je soustředěné na dolním konci hrudní kosti.
 5. Vaše elementární bytost pracuje jako magnet, který stmeluje vaše buňky a mikroby dohromady a vytváří celé vaše tělo.

11.00 Závěr

 1. Poděkujeme si navzájem a také těm bytostem různých paralelních světů Gaie, které nás v průběhu našeho semináře podporovaly.
 2. Prociť požehnání duchovního světa, jeho učitelů a duší, které známe z našich životů, přítomných nebo minulých.
 3. Děkuji Vám za důvěru v mou práci, rovněž těm z LifeNetu (Jelka, Yin, Simona, Marika), kteří mě podporovali v průběhu tvorby tohoto semináře a také těm, kteří překládají program do různých jazyků. Marko.

Prosím dejte své zprávy na www.lifenet.si/meditations. Děkuju Ti, Teo, za péči o tuto webovou stránku.

Opakování semináře v sobotu 7. listopadu je důležité k posílení našich příspěvků.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments